HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 59

JPEG (Deze pagina), 723.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.44 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

50
in zware strafzaken büna van alle vonnissen appel zoude
worden aangeteekend, en dat het nieuwe onderzoek on-
noodig zoude zijn. -- Zoo dit waar ware, zoude onge-
veer hetzelfde resultaat bij de correctioneele zaken tegen-
woordig worden opgemerkt. En wat leert ons daaromtrent
de Geregtelijke Statistiek over 1850? Dat de regtbanken
in dat jaar hebben gewezen 7671 correctioneele vonnissen in
eersten aanleg, en dat daarvan 494 appellen zijn gekomen.
De uitslag van die appellen was bij 282 confirmatie, bij
212 infirmatie van `t vonnis ; van de laatstgenoemde leidden
69 tot vrijspraak, nadat de eerste regter had veroordeeld,
69 tot veroordeeling, nadat de eerste regter had vrüge-
sproken of ontslagen; in I2 werd eene zwaardere, in 62
eene ligtere straf uitgesproken dan in eersten aanleg.
Ergo; van 100 strafvonnissen in eersten aanleg, 6,5 ‘
appellen; - dus niet veel; .
van 100 appellen in strafzaken, 43 iniirma­
tieve arresten , -­ wat betrekkelijk E
veel mag heeten_;
van 100 inflrmatieve arresten, 65 waarin de
hoogere regter van den lageren
· verschilt omtrent de vraag van
schuld of onschuld.
UM remma l(?.§‘ël?­H?­0?M.(l· adszmt, qmcl opus est verbis?
C. Ten slotte heb ik U beloofd, de kosten der beide
systemas van regterlijke instellingen eens na te cijferen in
’t belang der schatkist. BQ de rubrieken van de begroeting,
gL’7‘GgliSd’0Sl'€?7!« en geecmgcmsscrzl , behoeven wg dit niet eens te _ ,
doen. Als het appel in strafzaken wordtingevoerd met afschaf- j
{ing der verpligte instructie voor bijna alle misdaden, en i
eenige andere bepalingen (b.v. dat een veroordeelde tot gevan- ‘
genisstraf door van het appel afstand te doen , dadelijk zijne j
straf kan deen ingaan, na de uitspraak van het vonnis) zal g
men buiten twijfel eene belangrijke som uitwinnen op de
kasten van praeventieve gevangenis. Niet minder belangrijk ·
t