HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 58

JPEG (Deze pagina), 674.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

49
lijkt te zijn; in cassatie is daarvan evenwel niets te ma-
ken. Tot alle geluk zoekt en vindt zijn advocaat eene
kleine inlorxnaliteit, die eigenlijk niet het minst aan de
verdediging heeft benadeeld, b.v. dat een der getuigen ,
na verhoord te zijn, een oogenblik in de wachtkamer is
gegaan, of dat het arrest niet al de toegepaste wetsartike-
len textueel bevat. Daarop bekomt hg gelegenheid om
zijne zaak op nieuw te doen onderzoeken, en met zgn ei-
genlijke grief tegen de veroordeeling te berde te komen.
Faclo komt het dus daarop neder , dat liet van eene geheel
onbeduidende omstandigheid, buiten alle verband met het
fonds der zaak, heeft algehangen, of er appel zoude
of niet. ­- Om deze reden stelde de overledene ïxoning
van Pruisen, Frederik Wkillem lil, teen met tege:‘­
zin inzag, dat hij zijne onderdanen in de iäijnp:ovin«·iUn
hunne gelielkoosde lE`ransehe regtspleging moest laten he-
houden, tot regel, dat in alle zaken, waarin veroordeeling
ter dood oi tot levenslange tnehtliuisstrai` gevallen was,liet
R/zeim'sche R(i7)Z·.S'Z'07ï.$' Hof te Berlijn, zoo liet geene termen
tot cassatie vond , aan het Kabinet des Honinga een uitvoe-
rig rapport moest doen van het feitelijke der zaak.
kabinelsorder werd dan beslist, ol` het arrest zonde worden
voltrokken, wüze van gratie gewijzigd, oilnxiten elleet
gesteld. Aan zulk eene kabinetsorder, gemetiveerd als een
vonnis in appel, had in l823 de vermaarde lfonek uit lieu-
len , door het Hol van assises te Trier ter dood veroordeeld als
moordenaar van Wlilhelm Coenen, züne eer en leven te danken.
Ook bij ons kan het Koninklijk regt van gratie soms in
zekere mate het appel vervangen; maar, behalve dat geen
middel meer ongelijkmatig en onvolledig vverkt, is het
waarlijk beter, niet te veel te vertrouwen op dat uiterste
hulpmiddel, en de regtsinstellingen zelve zóó te volmalren ,
dat de toepassing van het regt van gratie gerust eene zeld-
zame uitzondering kan worden.
Er is meer. De Commissie beweert in substantie, dat
4