HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 55

JPEG (Deze pagina), 791.73 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

)·,,.»· Wi ‘i "” `" ze i im D " >' ‘ ` r
;;t
jl
ït . 46
_ alle zware en ligte misdrüven wordt aangenomen, het-
; t . zij opsluiting of transportatie. Hoelang het nog zal duren
ii eer wij dit strafstelsel in volle werking zien, d urf ik niet te voor-
. i. spellen; maar het is duidelijk dat het daar heen wil. Daar-
B mede in overeenstemming is eene wet op de organisatie , die de
ij zwaardere en ligtere misdrijven , voor zoover zü geene policie-
overtredingen zijn, aan denzellden regter onderwerpt; en
t eene wet op de strafvordering, die eenerlei procedure voor
` die misdrijven voorschrijft, kleine wijzigingen uitgezonderd , i
gj die uit den aard van sommige misdrijven voortvloeüen b. v.
l` W valschheid. Maar deze wijziging in de Strafvordering mag
men in billijkheid verlangen , dat noch de maatschappü noch
l de aangeklaagden, in de kans op goed regt verlies lijden ; dit
ä zoude het geval zijn , indien de verpligte instructie , die nu
reeds zóóvele crimineele vervolgingen van eenvoudigen aard
perfect overtollig is, nog werd uitgebreid tot mindere misdrij-
ven, en daarentegen-het appel ontnomen aan wie het thans nog
kunnen bezigen, aan het openliaar ministerie en de bcklaagden
i in de nu correctioneele zaken. Juist het omgekeerde is de weg
'i van vooruitgang; de regter in raadkamer moet natuurlijk al-
tijd het vermogen hebben in ingewikkelde zaken eene
` scliriltelijke instructie te bevelen, maar de spoed der regts­ i
i pleging wordt bevorderd, vele kosten worden gespaard ,
ik de praeventieve gevangenhouding duurt veel korter, wan-
, neer dit slechts in enkele zaken verpligtend voor hem
wordt gemaakt, b.v. waar de doodstraf of de poema morti
proxima te pas zoude komen. Maar deze waarborgen van
H de instructie en het dubbel onderzoek in raadkamer , hoe on-
volledig ook , van zoovele zaken weg te nemen, zonder het
j appel uit te breiden, dit zoude toch niet aangaan. Daar-
entegen mag het een kenmerk van vooruitgang heeren al
wat de wetgever doet om geregtelijke dwalingen te voor-
· komen; en dus az`!breicZ£ng , geen in/cr£mp1'22_q aaa het appel,
en dan in de eerste plaats tot die zaken, waarin de zwaar-
ste stratïen worden toegepast. - Het zoude toch waarlük
I
tt? __ _ ___,, , _, ,-. _ , _