HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 54

JPEG (Deze pagina), 747.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.60 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

t
it
ï
’ is
i herziening van Begterlijke Organisatie en Strafvordering
_ . in 1835 en 1836 heerschte een wonderlüke schroom om
radicale, diep ingrijpende veranderingen te maken; althans
ï het bestaan der provinciale Geregtshoven scheen een heilig-
{_ dom, waaraan niets mogt worden verzet. Het appel voor
I correctioneele en policiezaken werd destijds zeer uitgebreid;
voor crimineele bleef het uitgesloten. Vergun mij, dat ik
l als kritiek op dit werk eenvoudig overneem het oordeel
j van den Heer de Bosch Kemper (Jaarboeken van prof.
· den Tex en van Hall, dl. IX bl. 60): »VVij zullen ons niet
>>vermoei_jen met breedvoerig te betoogen, dat het appel
1 >>in crimineele zaken behoort toegelaten te worden. De
I >> stelling brengt het bewijs harer juistheid met zich. In
. >>Engeland is door de Commissie 00n007·m'ng criminal pro-
>>00clur0 mede de vraag omtrent de regtsrniddelen tegen
>>eene crimineele veroordeeling aan de magistratuur onder-
>> worpen. ­ Onderscheidene magistraats-personen ­­ ga-
>> ven daarop kortelijk tot antwoord: I ccwmol see 0npri1i­
>>ciple, why the remeclics for ci miscarriage in criminal
>> cases should be more reslriolecl than in civil cases. Dit
. >> antwoord sluit al de redenen om het appel in crimineele
>> zaken toe te laten, in zich.” enz. Dit schreef de Heer
g dn B. K. in 1847 , en voegde er in hetzelfde stuk bij:
>>Ilet grootste nadeel, hetgeen de onderscheiding tusschen
>>correctioneel en crimineel aan onze regtsinstellingen aan-
. >>brengt, rekenen wij, dat aan correctioneel veroordeelden
: »het regt van hooger beroep gegund wordt, terwül het·
i >>zelve aan crimineel veroordeelden wordt onthouden.”
, Deze opmerking wijst, zoo ik meen, den weg tot de ware
l hervorming van ons strafproces. Daarbij moet worden ge-
rekend op het nieuwe strafstelsel, reeds in beginsel door
de wetgeving in het 16 boek van het Nederlandtchc Straf-
i wetboek aangenomen, waarbij de onderscheiding van cri~
mineel en correctioneel vervalt en (behalve de doodstraf en i
geldstraifen) slechts éóne soort van penitentiaire straf voor
we ‘ ..._ ._ A___~__m_i D , m__. te