HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 53

JPEG (Deze pagina), 756.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.60 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

i Ii F
i lj
t

gäri . 44 _ i
. » tegen den regel, dat men aan eenen lzexe/enldzlqde van
» een minder rnisdrryf geen meerdere waarborgen moet _ V
i ( »geven, dan aan hem, die van een zwaarder misdrq)'f ` (
· i >> verdacht is/" -
j ( In 1829, bij de beraadslaging over het Wvetboek van (
g Strafvordering, leverde de Heer de Jonge van Campens
Q l Nieuwland eene ampele memorie in ,· waarmede de 38 sec-
E g tie zich vereenigde, strekkende om de middelen van cas- (
j f satie tegen crimineele arresten aanmerkelijk uit te breiden.
_ >> Het komt den ondergeteekende wel te betreuren voor,"
l i zoo vangt dat stuk aan, >> dat men de nieuwe regter-
j j >>lijke instellingen , het appel toestaande in geringe burger- 1
i >>lijke geschillen, en ook met zekere bepaling bij de cor-
j >>rectioneele regtsgedingen, er niet toe is kunnen komen t
»om dat appel (doch het spreekt van zelf, met vele be- {
E >>perkingen) ook tot het crimineele uit te strekken. - De
j »ondergeteekende gevoelt echter, dat hierop, wanneer de
>>regterlijke instellingen behouden blijven, die bij de wet
>> van 18 April 1827 zijn geregeld, onmogelijk terug kan
‘ l >> gekomen worden; en hg moet de verdiende hulde toe-
'j >> brengen aan de ontwerpers van het aanstaande 'Wetboek , ,
' >> dat zij getracht hebben in de voorloopige instructie al _
>>het mogelüke te brengen, om te verzachten wat anders _
it » door dat uitgesloten appel welligt te hard en te gevaar-
( »lQk in de wetgeving mogt zijn. De cassatie is nu de (
»éénige toevlugt voor de veroordeelden; uit haren aard ï
A >> baat zü hem slechts, en levert hem een tweede onder~ ï
l »zoek zijner zaak op, wanneer de wetten niet juist toe- '
>>gepast of de vormen veronachtzaamd mogten zijn. Dien ,
n >>ten gevolge is zij altijd een 0nze/ser, ja zelfs eenigzins j
» toevallig hulpmiddel" enz. (Zie bij `Voorduin, Slra/verd.
II bl. 510). -­- Mijn derde zegsman is de Heer Donker
· Curtius van Tienhoven, thans Voorzitter van den Hoogen l
Raad, die züne Opinion à la 2° Chambre sur l’Organisa-
tion judiciaire, in 1827 het licht deed zien. ­- Bij de
v
1 V ___` _______ M W- _ W V V _ l l.,..;m..