HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 52

JPEG (Deze pagina), 704.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.59 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

, T
a 43
nu alle argumenten uit den hoek gehaald, de verpligte in-
structie in alle crimineele zaken hoog opgevijzeld, een
' kwanswijs groote waarborg gegeven in het dubbel onder-
zoek in raadkamer voor de openbare behandeling, gewe-
zen op de verpligte verdediging door een" raadsman, op
het getal regters, dubbel zoo groot als in correctioneele
zaken, zelfs op de volkskeuze der leden van de Hoven,
eene volkskeuze die evenwel door een aantal trechters liep.
l De voorstanders der Provinciale Hoven en van de niet-ap-
pellabiliteit der crimineele vonnissen triomfeerden. Onder
de regtsgeleerden die zich toen sterk daartegen verzetten,
en later hun leedwezen betuigden , dat het zoo was uit-
gevallen , wil ik U slechts drie noemen , wier qualiteit mis-
T schien tegen eene groote quantiteit van overstemmenden
" kan opwegen. Reeds in 1828 schreef de Heer van Rap-
pard, nu de waardige Voorzitter van het Geregtshof te
ä Arnhem (het ontweap van een Wetboek met Sim/2J01·de1·ing
beschomvcl, 26 stuk, bl. 26): >>Ik had gewenscht, dat
E >>bij de wet op de zamenstelling der regterlijke magt, de
i >>erkentenis over alle zaken zonder onderscheid ter eerste
1 >> instantie ware opgedragen aan de regthanken, en dat zelfs
E » met behoud van een minder aantal Hoven, de erkente-
l >> nis over het hooger beroep, ook in lijlstrallelijke za-
l >>ken aan die Hoven was toegekend. Um dit met een
l >> voorbeeld op te helderen, zoo had ik gewenscht dat b.
>> v. in de provinciën Overijssel, Gelderland en Utrecht,
ë »slechts één Hof ware gevestigd, dat in die Provinciën
1 >>vijf regtbanken waren daargesteld, en dat dan over alle
i » vonnissen, zoowel in burgerlijke en koophandel-, als in
J >>crimineele en correctioneele zaken , door het Hol in het
U » hoogste ressort ware beslist; dan, nu eens een andere
>> regel eene wet is aangenomen, en hierdoor in cri-
>>mineele zaken geen appel kan worden toegelaten, moet
>>­hierdoor ook van zelf het hooger beroep in correctio-
»neele zaken vervallen, daar men anders zoude handelen