HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 51

JPEG (Deze pagina), 758.57 KB

TIFF (Deze pagina), 6.59 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

t jl '
g ti
ii
A 42 a
waar de Fransche wet het toeliet, bestaan) maar alleen
te om niet meer dan noodig was in den Code dïnstructiow
l criminelle te veranderen. Deze. provisioneele toestand, hoe
§ slecht ook , duurde 25 jaren, en zoo geraakte men gewend
° g` aan het gemis van appel in zware strafzaken, ofschoon dit
T in den geest der Fransche vvetteneenig en alleen was ontzegd,
j i omdat de uitspraak der Jury de stem der volks wordt ge­
g acht.
j In 1827 stelde de Regering evenwel voor, ook aan de
t j Provinciale Geregtshoven uitspraak over zware strafzaken
* zonder appel op te dragen. ’t ‘Werd hevig bestreden met
goede argumenten en door de beste regtsgeleerden in de
Tweede Kamer. De Hoven van assises spraken nog regt l
(hoe onvolmaakt dan ook) als gezzoorenen; zij behoefden E
1 hunne `feitelijke beslissing niet te motiveren; zij waren aan {
ia geene regelen omtrent het bewijs gebonden; zij oordeelden
A naar hunne subjectieve overtuiging; ja men konde hen
j beschouwen , als erfgenamerrvan de ommïpoleace du jury,
) zoodat zij uit de vraag: Is de aangeklaagde schuldig? stil-
` zwijgend mogten verstaan de vraag: ls het nuttig dat de
aangeklaagde , schuldig zijnde , gestraft worde? -De nieuwe j
Hoven daarentegen zouden regt spreken op de actor er probam
volgens de regelen van het bewijs, en verpligt zgn hunne
geheele beslissing te motiveren; hunne regtspraak verschilde )
dus in haren aard volstrekt niets van die des lageren straf-
{ regters. ·-­ Maar men wilde toen met alle geweld in de I g
» Grondwet lezen , dat er voor iedere provincie een Hof moest
zijn; men was daarop gesteld; en men voorzag wel dat
" de 18 Hoven niets noemenswaardigs zouden te doen hebben
_ wanneer men hun de crimineele regtspraak nietopdroeg; j
en wist dan weder , als men hun die in eersten aanleg
gaf, geen’ raad met de appellen, daar men toch geen lig-
chaam tusschen de provinciale Hoven en den Hoogen Raad
kon plaatsen.
Om toch het Hofjes­stelsel er door te krijgen, werden
"Y`Q_,_,_,,__,.,_;_,_ , ‘· ···-···‘ " ‘· ,-·­· , . ··­­ Y _ - -- ' iv ‘_ j;_g__;__