HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 50

JPEG (Deze pagina), 695.98 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

41
­ regten, die niets anders dan misbruiken waren, door de
plaatselgke regenten uitgevonden. - Eindelük zoude de
` wetgeving van Lodewijk Napoleon (waarlijk een model
van Ilollandschen spoed) alles op orde brengen. Diens
Wetboek op de regterlijke instellingen en regtspleging (een
echt Nederlandsch regtsgeleerd product, met vele goede
denkbeelden hoewel met kaf vermengd) stond het ruimst
mogelijk appel in strafzaken toe, zoowel van de zijde van
den openbaren aanklager als van den aangeklaagde.
j«j "t Is waar, dat Art. 1172 de vonnissen in extra ordinair
j proces daarvan uitzonderde, maar in den geest van dit
lè ` Wetboek was het extraordinair proces op verre na zoo
j veelvuldig niet, als in het oude Boornselvllollandsche regt.
[ Er moest eerst bij praeparatoir vonnis erkend zijn, dat
l een bijna volledig bewijs verkregen was , om den openbaren
t aanklager in extraordinair proces toe te laten.
Ook dit VVetboek bleef buiten werking; in plaats daar-
l van kwam de Code d’Instruction met zijne assises en jury,
j_ waarvoor onze natie eene stellige antipathie gevoelde. Zon-
j derling , dat Nederland zulk een haast maakte, om juist die
j Fransche instelling af te scha1`l`en, terwijl onze buren,
de R/zeirzländer en Belgen, zoo populair was en bleef! llad
onze Souvereine Vorst in 1813 niet met zoo veel overhaas-
‘l ting een provisioneel organiek besluit (bet Mac/tzvcr/r van
. i 11 December) genomen, en den knoop doorgehakt door
de assises gewelddadig van de Jury te scheiden; wij zouden
Waarschijnlijk spoedig eene nationale wetgeving over het
straf­pr0ees hebben verkregen, zonder genoegzame waarbor-
gen van openlükheid en mondelingheid, maar met apel.
De wetten van 1814 en 1815 op de regtspleging voor
de land- en zeemagt, leveren hiervan een staal. Maar die
geknotte Hoven van assises moesten nu in het eerste en
hoogste ressort blüven regtspreken, niet omdat de auteur
van het December-besluit tegen het appel in strafzaken
was, (want hij liet dit in correctioneele en policiezaken,