HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 47

JPEG (Deze pagina), 732.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

á ; lv
I.
j L
se
der wet bestaat, en berust op waarheid en wetenschap, ééne
of meerdere zaken waarin die grensscheiding niet juist door
den oppersten regter is waargenomen, zijn betreurenswaardige
verschijnselen; maar wie kan veronderstellen dat op alle
i i punten de jurisprudentie van den Hoogen Raad iedereen
zal overtuigen, en boven alle aanmerkingen verheven zijn?
Ik besluit dezen brief, die wel wat lang wordt; er is
al zoo veel in den moeshof en den boomgaard na te loopen
j met dit vroege voorjaar , waartegen geene exceptie van prac-
tj maturiteit kan worden geopperd , dat ik haast zal maken , U
t spoedig het einde van rnüne beschouwingen mede te deelen.
V

l hebben tot nog toe in Nederland deze zonderlinge
indeeling der procedure in strafzaken; dat namelijk geen
E appel wordt toegelaten van vonnissen over boeten van f 20
of daar beneden, omdat deze straf te klem en otzbectut-
j demt ts; dat evenmin appel is toegelaten van vonnissen
ii { waarmede de doodstraf, schavot of tuehtliuisstrallen ge-
j moeid zgn , omdat die strafte zwaar is ; daarentegen is van
de daar tussehenliggende middensoort van straffen appel ge-
oorloofd. ­- Zoowel volgens het wetsontwerp als volgens
· het rapport, zal deze onregelmatige en onlogische instelling
* een einde nemen, evenwel op verschillende wüzen; de
j Regering begeert het appel ook in zware strafzaken toe te
’j staan, en ’t hoogste ressort alleen bg de kantongeregten
tot boeten van f 25 en daarbeneden , bij de arrondissements r
regtbanken tot f 200 en daarbeneden te beperken. De Com-
missie wil in alle strafzaken het hooger beroep afsnüden
behalve in die van de kantongeregten. Beide partijen be-
weren dat zü daarin logisch en consequent handelen.
Geen van beide verdient geheel in alle opzigten dien lof.
De Regering immers wil appel toelaten van vonnissen over
boeten van f 25 tot f 100 bg kantongeregten, en laat daar- ·
­ l
r il
"«L___...,.l..,. te . l , . " ..,, , 1,:,