HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 45

JPEG (Deze pagina), 758.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.57 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

i Q I
se
loopen niet veel uit een. Ziedaar ­dus slechts 2 procent
· der processen voor den dagelijkschen regter, die tot in cas-
t satie gevoerd worden; en in het eigen denkbeeld der Com-
g§ missie worden deze nog niet eens alle bezuinigd, daar zij ·
B aan haren Hoogen Baad cassatie toelaat van de vonnissen
in het eerste en hoogste ressort der kantonregters en regt·
banken, en van die in hooger beroep der regtbanken. Be-
j wijs genoeg dat het afsnijden der cassatie slechts voor zeer
j weinige ingezetenen, jaarlüks eenige vermindering van pro-
J ceskosteu kan te weeg brengen. Daar tegenover staat het
lange uitstel, dat aan zoovele anderen en meerderen te wach-
i ten staat, wanneer alle appellen uit l1et geheele rijk, tegelijk
_ met zoo vele andere werkzaamheden, bij den Hoogen Raad
j zullen vv orden opgestapeld of hangende blijven. Zoo men
Q Vi in ernst het regt goedkooper wil maken, dan kan men
nog al wat uitvoeren (al moet het procuraat blijven be-
l ’ staan), door herziening der wetgeving op de registratie,
i afschaffing der griüeregten, der judicieele boeten, weder-
j I invoering van de Fransche proeesorde voor zaken van koop-
I handel, vooral door wijziging van Art. 57 VV. v. B. B.,
j‘ zoodat de practizijnskosten slechts tot een matig maxinurn
j aan de verliezende partij in rekening kunnen worden ge-
j bragt. ­-- Om bepaaldelijk de kosten der procedure in cas-
; satie te verminderen, bestaat ook een zeer eenvoudig mid-
l del. In cassatie heeft de vorm gewoonlük niet de minste _
W moeijelijkheid of omslagtigheid; geene andere schrifturen ` B
komen in den regel te pas, dan, van wederzijden eene me- l
morie, houdende juridieke middelen en argumenten; me­
nigvuldige comparitiën in fora komen daarbü volstrekt E
niet te pas; geene enkele der redenen, die voor het be-
houd van het procuraat voor andere regtscollegiën worden
aangevoerd, zijn dus hier van toepassing. WVelnu! men.
stelle bij den Hoogen Braad advocaten­procureurs aan , die
tevens tot het postuleren en pleiten in cassatie bevoegd ·
zijn; natuurlijk moet daarbij ieder justitiabele het regt heb-
t r
l
*`_____________H,_ o _ l V ,