HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 44

JPEG (Deze pagina), 682.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.63 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

1
j ‘ l
. 35 t
sedert 1838 staan wij, wat de jurisprudentie van het bur~
gerlijke regt betreft, grootendeels op ons zelve. ’t Zelfde j
nut zoude niet bereikt worden , zoo de Hooge Raad Hof j
- van appel was; omdat een Hof van appel, dat geen Hof
van cassatie boven zich heeft, minder let op de naauw­
keurige, en niet altijd even gemakkelijke afscheiding van
feiten en regtsquestiën; en omdat één Hof, dat al de ap-
pellen van Nederlandsche regtbanken zoude afdoen, ten l
minste drie burgerlijke Kamers zoude moeten hebben,
die omtrent regtsvragen onderling kunnen en zullen ver-
schillen, zoo als dit bij het Hooge Geregtshof van ’s Gra-
venhage het geval geweest is. Men bekomt alsdan twee te-
genstrijdige jurisprudentiën met volmaakt gelük gezag , het-
geen veel nadeeliger is, dan in het geheel geene. _
De Commissie of hare meerderheid blijft niettemin de
tijden van het Hooge Geregtshof terug wensehen; zij wil
wederkeeren tot datgene wat Meäer en alle uitstekende
regtsgeleerden van dien tüd, als een ondragelüken, gebrek-
kigen provisioneelen toestand beschouwden. Tot redenen
geeft zij daarvan: I
U ‘ 1°. de kostbaarheid der procedures in drie instantiën. -­ l
Dat het regt te kostbaar is in Nederland , dat de praetijk
hard achteruit gaat, omdat velen door die kostbaarheid
worden afgeschrikt, is volkomen waar. Maar, terwijl er A
een aantal middelen onder het bereik der wetgeving liggen
om die kostbaarheid te verminderen, is het zonderling dat
de Commissie juist grijpt naar dit ééne, wat niet kan
aangewend worden, zonder gevaar van aan de deugde-
lijkheid der regtspraak zelve te kort te doen.
De afschaffing van het middel van cassatie kan toch
slechts in betrekkelijk weinige zaken invloed op de kosten
l hebben. In 1850 gaven de Arrondissements­Regtbanken
te zamen 2726 vonnissen in eersten aanleg, 70 in hooger
i beroep; de Hooge Raad oordeelde over 57 voorzieningen in
cassatie in burgerlijke zaken.­ De cijfers van vorige jaren
is