HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 43

JPEG (Deze pagina), 756.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.63 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

t s j
(
24
· wanneer ook afzonderlijke Hoven van appel en van
ë cassatie willen hebben? Ja , wanneer wü voor onze 3 mil-
lioen inwoners elf hoven van appel wilden behouden, zou-
j de de vreemdeling zeker reden hebben, ons uit te lag- ­
’ i ehen; maar wel verre dat de llooge Raad , zoo als hg
j thans is, ons niet zou voegen, zoude ik het integendeel
i voor een positief blijk van achteruitgang houden , indien
L daarvan afstand doden. Al de redenen , in Frankrijk gel-
j dende voor het behoud van eene cow reyulazfive, gelden
- ook hier. Geheehtheid aan oude plaatselüke en provinciale
regtsbegrippen en gebruiken is ons in vele streken, ondanks
‘ meer dan 40 jaren éénheid van wetgeving, nog niet uit-
gewischt; daarbij komen nog de veelvuldige ingeslopen mis-
bruiken en inbreuken op het Staatsregt , die in de 20 eerste
‘ jaren na de stichting van ons Koningrgk, in onderwerpen van
plaatselijke en provinciale verordeningen zijn ingeslapen,
een misbruik , waartoe het toenmalige gemis van een Hoogen
i Raad buiten twijfel het zijne bijdroeg, en dat de eerbied
i , voor de wet, de eigenlüke wet, gevoelig heeft verzwakt.
V j Het motiveren der vonnissen, waartegen in 1811 alle
j Nederlandsche magistraten geweldig opzagen , is thans, ik "
beken het, door veeljarige gewoonte tot eene tweede na-
i tuur geworden; zelfs wordt nog al eens in allemm par-
i tem gezondigd, en geheele verhandelingen in plaats van
i vonnissen of arresten opgedischt. Maar alleen het bestaan
‘ van een Hof van cassatie, en de natuurlijke en geoorloofde
· V ambitie van den regter , om zijne uitspraken zoo min moge-
i lijk gecasseerd te zien , is een genoegzame waarborg voor het
goed motiveren der vonnissen, rnetbehoorlijke onderscheiding
van het feitelijke en juridieke van elke zaak. Eindelijk de
_jurisprudentie! Tüd en papier zgn mü te kostbaar om U
met vele woorden te betoogen, welk nutdie van den Hoogen
Raad voor de uitlegging der Nederlandsche wetgeving reeds
gehad heeft. Vóór 1838 konden onze regtsgeleerden zich
nog van die van het Fransche Hof van cassatie bedienen;
. i
E ________,,, «·==­·»re-- ·-·- _ V , ,./K