HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 42

JPEG (Deze pagina), 657.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.57 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

l v
l i
2 getreden. Het Hof van cassatie was als ’t ware deposita­
ris van de wetgeving. Zijne hooge nuttigheid bleek zonne-
klaar in de weinige jaren, dat aan zijn oppertoczigt al de
,j vrerscharen van Home tot Hamburg onderworpen waren. J
In dien tüd was zijn invloed overwegend genoeg om in
fl wingewesten, met geweld van wapenen tot gedeelten van l
het Fransche rijk gemaakt en aan eigene regten en costa-
, men gehecht, de Fransche wetgeving als ’t ware in- l
l` _ heemsch te maken, en hare magistraten en ingezetenen
daarmede zóó zeer te doortrekken, dat meest alle na den ·
val van ’t Keizerrijk die wetten wilden behouden cn met
j geene andere beter vertrouwd en bekend waren,
Q Maar tevens had de ondervinding geleerd, dat het Hof
van cassatie nog twee zeer wezenlijke voordeelen aan de
justitiabelen had aangebragt. Ik bedoel de stipte en naauw­
l gezette opvolging van het voorschrift omtrent het motive-
ren der vonnissen en arresten, een voorschrift dat den
sterksten dam opwerpt tegen onkundige en ligtvaardige be-
j slissingen, zoo frequent in den goeden, ouden tijd; en in
de tweede plaats, het gezag der jurisprudentie, die, dáár j
waar de wet tvveederlei opvatting toelaat, haar aanvult j
en voor het ondernemen van Qdele en nuttelooze procedures l
waarschuwt. Zij doet dit veel meer en krachtiger, als
van een Hof van cassatie uitgaat, dan van een Hof van ap-
" pel, juist omdat het laatstgemelde op de feiten heeft te letten
en op nieuw te onderzoeken, hetgeen de eerste regter voor
waar heeft aangenomen , ten gevolge waarvan de zuivere
regtsquestie ofniet, ofniet zoo in °t algemeen, dat
F den twijfel voor volgende gevallen afsnüdt , beslist wordt.
lj Ziedaar welk nut men in Frankrgk van het Hof van
cassatie ondervond; het werd dan ook behouden, nam meer
en meer in gezag toe en wordt ook thans beschouwd als
een plegtanker der wet en burgerlüke vrijheid.
Maar is dezelfde instelling wel even heilzaam voor een
E klein land als het onze? Is het niet nos poma vzalmnzts,
j ;s
`
l
l