HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 40

JPEG (Deze pagina), 701.84 KB

TIFF (Deze pagina), 6.57 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

i 31 j
ren kennen, verkeerd oordeelt zonder eenige afdwaling van j
zijn eigen geest, maar slechts door dat partüen hem de j
zaak onduidelgk en scheef hebben voorgesteld, met voor- j
bijgang van het meest deeisoire punt. °t Kan gebeuren , ’ tis Q
j zelfs waarschijnlijk, dat juist het vernemen van het ongun­
stige vonnis , vooral wanneer dit goed met redenen omkleed
is , de verliezende partij hare eigene dwaling of haar verzuim
op het helderste doet inzien. Alsdan is het appel in hare hand
een middel om haar eigen onwillekeurigen misstap , waardoor
zij toch haar goed regt niet moet verbeurcn , te herstellen.
j Mg dunkt, deze redenen zijn volkomen genoeg om met
. Benthem te zeggen: >>Si om me dementie dans quelles i
causes 0u alert aclmellre Keppel; je repouds saus ltesiler
clcms ioules ; 0ui dans loules, jusquïi ce qu°0u ·2u’r·-u z`u¢lz`que
une seule, qui ue puisse pas cl011nr«1· 12u:`s.vauce al l°e2·reur,
0u feuruir des mo/zfs de pre’rrm`ca/i022·. Dês qu’z'l y a pos-
i s2`bil2`le’ de meynfse au cl’1`1r_jzz.vt2'ce deus c/taquv cause , il faut
laisser ct 0/tuque cause uit mogen de recZre.ssen1eu£.’°
Zoo er noodvvendig uitzonderingen moeten zijn , dan kun-
i nen deze in. i. slechts twee soorten van zaken betreffen:
die vvelker onderwerp zoo gering is, dat de kosten en het l
tijdverlies van het nieuwe onderzoek in den regel meer l
zouden bedragen dan de schade der in ’t ongelgk gestelde
« partij (het bagatelproces); en die, waarin partijen zelve
l van wederzgden de vraag voor eenvoudig houdende, en
naauwkeurig wetende, wat aan den regter ter beslis-
sing willen opdragen , tot prorogatie van regtsxnagt beslui·
ten. ·~ Goede bepalingen omtrent prorogatie vinden wij
in de coneeptwet, even als in de bestaande wet op de Heg-
terlijke Organisatie; maar wat het bagatelproces betreft,
houd ik het voor eene groote ineonsetjuentie, dat zij daar-
i van drie categoriën maakt, de laagste zonder appel, de
i daarop volgende ct charge cïuppel, de hoogere weder zon-
der appel. Indien de uitbreiding der regtsmagt van den
Kantonregter tot f 300 wordt aangenomen, zoude ik wel
l

l