HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 37

JPEG (Deze pagina), 733.03 KB

TIFF (Deze pagina), 6.59 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

i
v is
· 28
g verschillend en kan ieder zich altüd vleijen de toedragt
daarvan te zünen meesten voordeele aan den regter te doen
gelooven, maar én omtrent de manier om tot de regter-
e‘ lijke erkenning van die feiten te komen, en omtrent de
toepassing der wet op het voor waar erkende is het
van het hoogste belang, te weten, hoe en waarom de f.
i regterlijke magt, als eenheid beschouwd , gewoon is daarin
i te werk te gaan, welk spoor haar onderzoek en hare on-
dervinding haar hebben aangewezen; ten einde zicl1 bg
volgende geschillen voor verkeerde, nuttclooze of gebrek- _
r ‘ kige vormen, of voor sustenuen, wier ongegrondheid meer-
malen gebleken is , te wachten ; `
3°. nog veel grooter is het aantal van justitiabelen,
ë waarvan de regter nooit iets merkt, omdat de geschil- I
E len, die konden hebben, in der minne afdoen of ge- t
heel laten rusten, zich spiegelende aan de ondervinding i
g van anderen. komen, zoo doende, wel in de advijs­
kamer , maar niet in de rcgtszaal. , i
r , .­ . t t. · . t
Deze categorie wordt te oikwgls over het hoofd gezien,
toch verdient , dat men op haar lette. ‘wVannecr men
zegt: >> zie eens hoc schandelgk het met het regt in l`e­
i >>derland gesteld is; over eene waarde van weinige hon- t
>> derden guldens kan men U noodzakcn voor eene regtbank , I V
i >> een lief en den Hoogen llaad te procederen; die het
i >> per slot verliest, heeft 12 practizijns-rekeningcn te be-
>>talen, soms 4 of 5 maal de som waarover geproccdeerd i
i >>is.’° - dan ziin die ltlagtcn wel niet geheel ongegrond; {
maar men vergeet toch al te zeer, dat een arrest van den ·
Hoogen Raad, wat aan eene der partgen zoo duur te
staan komt, somtiids tot waarschuwing strekt voor honder­ i
den om zich voor ongegronde procedures te wachten, en
daardoor een oniniddelgk, en zelis, door besparing van kos-
ten, geldcliik voordeel voor vele justitiabelen te weeg brengt.
De voorbeelden daarvan komen dagelijks voor. Het ge-
beurt nog wel enkele malen dat in zulk een geval de vraag,
1*,...