HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 36

JPEG (Deze pagina), 684.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.59 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

27
jr trent de uitbreiding van competentie der kantongeregten
enz. neemt aan voor burgerlijke en handels-zaken tot f75
cassatie, van f 75 tot f 300, appel en cassatie, van j
f 300 tot GOO, ea.s.s·crl2`e alleen; tot elk hooger bedrag
appel alleen. Wvelke redelgke grond van belang der jus- j
titiabelen voor zulk een systeem valt aan te voeren, be- L
grijp ik niet.
Trouwens, de becijlering van zoo even kan de ware
j maatstaf niet zijn. Het is en blijft waar, dat slechts de i
fl minderheid der justitiabelen werkelijk gebaat wordt bü de l
j middelen van appel en cassatie, maar het geldelgke be- j
lang van de meerderheid der procesvoerenden beslist daarom i
de vraag niet ten nadeele van °t appel, ol de cassatie,
omdat het doel van ieder rcgtsgeding niet is om den een
te doen triomieren, den ander verliezen, maar om de
waarheid te erkennen en op de voor waar erkende ge-
beurtenissen of toestanden, de wet naar den wil des wet-
gevers toe te passen. Met andere woorden, (en hier ver-
^ tel ik U weder cr lruism) het komt er eerst en voorna-
; melijk op aan , dat de zaken goed worden beslist. Dat zij j
` spoedig en goedkoop beslist worden, is belangrijk, maar j
toch altijd van ondergeschikt belang. Het geldelgk voor- t
deel voor een zeker aantal justitiabelen wordt soms bevor··
l' derd, als de regter de waarheid iniskent ol` de `wet ver-
keerd toepast; ïnaar allen hebben
1° als leden van de geheele maatschappij cen minder
tastbaar, maar toeh even gewigtig en daarbij een eerlijk
belang, dat de regtcrlijke rnagt werke om het waarlijk
regtmatige en wettige te doen zegevieren. Hit dit oogpunt
is iedere regterlüke dwaling voor ieder hunner een on-
geluk;
20 hebben zoowel de thans proeesvoerenden, als de nog
veel talrijker selrare van lien die in °t vervolg des regters
tusschenkenxst zullen inroepen, belang bij het bestaan eener
goede jurisprudentie. `Wel zijn de feiten in iedere zaak
fr