HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 35

JPEG (Deze pagina), 736.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.59 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

s
Y
26 ij
j dervinding geleerd; het is toch bg redelijk wel bezette je
C regtbanken van eersten aanleg te vermoeden, en de onder-
vinding bevestigt het ook, dat meer dan de helft der be- f
klaagde vonnissen wordt bevestigd, en dan heeft de appel-
lant nog de kosten van eene dubbele procedure te dra-
gen. Doorgaande kan men dus rekenen, dat op zijn al-
l lerhoogst l/ro van de procesvoerenden of justitiabelen in bur-
r gerlüke zaken voordeel en genoegen hebben van het hoo-
ger beroep, dat 6/40 hunner het of niet zouden wenschen
? of daardoor zouden schade lüden, terwül de overige 3/40
zich daarom niet bekommeren!
jj Ziedaar eene redenering die regtstreeks leidt tot de af-
schatting van alle appellen. De eüfers zijn zeker nog veel
sprekender, wanneer wü haar op het middel van cassatie
toepassen, dat veel spaarzamer gebruikt wordt. En tot j
welke kleine fractie van de _justitiabelen komen wij dan t
j wel, die belang zoude hebben bg het behoud van appel
5 en cassatie beide! l
Gij ziet, dat ik aan de Commissie een prachtig en door
haar ongebruikt argument aan de hand geef, om, in ,
burgerlüke zaken althans, eón° graad van _jurisdietie af te `
E schailen. ln strafzaken hapert de redenering eenigzins;
l maar daarover nader.
/ Evenwel, noch dit denkbeeld, dat ieder procesvoerende "
{ ten doel heeft zijne zaak te winnen , noch dat van bezuini-
ging der proceskosten , die hij voor die kans te betalen heeft ,
is eonserjuent door de Commissie volgehouden ; volgens haar
l eigen plan zullen er eenige zaken zijn , die in drie instan-
t tien, andere die alleen in appel, andere die alleen in
cassatie kunnen worden behandeld- Nog zoude men daarbij
vermoeden, dat de regtsgedingen over de grootste onder-
werpen, waarin de kans van in hooger beroep of in cassa-
tie te winnen nog het meeste waardig is, tot de categorie
der drie instantiën behooren zouden. Maar zoo is het
niet. De Commissie, instennnende met de Regering om-
i f.
_,<­­•·’· ­~­ ~77·4..,» 3-ifr " Y