HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 34

JPEG (Deze pagina), 702.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB


25
geheel en al buiten rekening wil laten, en dus redeneren,
alsof de wetgever in alle opzigten de handen ruim had.- j
Zal hij nu, uit het oogpunt van belang der justitiabelen, den
Hoogen Raad tot llol van appel en cassatie te gelijk ma- j
ken? Zal hij appel in strafzaken toelaten? Zal hij Geregts­
lieven daarstellen? - Geen kleine zwarigheid is het, bg j
de beantwoording van deze vragen, wel te weten, wat
in °t algemeen het belang derjustitiabelen is. In iedere zaak
toch is het belang der tegenover elkander staande partijen
· tegenstrijdig; en ik vertel U zeker een l'7'Zl!·S7ll , (iets dat
tcactr maar orznoodig rs] wanneer ik U herinner dat het j
voor ieder, die in eersten aanleg triomleert, wenschelijk l
zoude zgn, indien ernoch appel noch cassatie ware toegela-
ten. Het verwondert mij zells, dat deze eenvoudige waar-
heid niet door de voorstanders van vereenvoudiging en be-
` zuiniging quczml même is te baat genomen, om de afschaf-
_ ling van alle hooger beroep aan te prijzen. Immers (wan-
_ neer ons tot burgerlijke zaken bepalen) aannemende,
dat in alle regtsgedingen in eersten aanleg te zamen even-
veel personen triomleren, als er in ’t ongeljjk worden gesteld ,
. gi hetgeen wel zoo ten naasten het geval zal zgn, dan
is de alsngding van het middel van honger beroep al da- i
’ delijk in hooge mate verkieselijk voor de triornlerende hellt;
" van de wederhelft (de in het ongelgk gestelde) berust
ook thans, nu het appel toegelaten is , een groot aantal in
de beslissing des eersten regters, hetzij uit overtuiging van
de zwakheid hunner zaak, of om de kosten. Yoor dezen is
het volmaakt onverschillig of er hooger beroep is, ol` niet;
stel dat deze niebappellanten de hellt der in het ongelijk
gestelden uitmaken, hetgeen voorzeker niet te veel is. Er
blijlt dan een vierde der procederende personen over, die
het hooger beroep wensehelijk en nuttig oordeelen; name-
lijk op het oogenblik dat daartoe hunne toevlugt nemen;
want bjj den ailoop van de tweede instantie denkt de
meerderheid hunner er anders over, door eene bittere on-
, tt