HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 32

JPEG (Deze pagina), 721.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

1
i
23 1
gens die Grondwet in gewone burgerlijke zaken geen regter
in appel kon en en mogt zijn. Ilad de Grondvvetgever
zulk een cardinaal punt willen veranderen; hg zoude het
gezegd hebben.
2** dit vermoeden heeft te meer kracht, omdat de Grond-
wet van 1815 vverkelgk den lloogen Raad tot exeeptionee­
len regter in appel maakte in eenige bijzondere zaken: die
namelijk: wel/re ier eerste 2`2zsta2ztz`e gediend hadden, ’L'007“
de provhzeiale Hoven, Art. 181. Dit voorschrift laat de
; nieuwe Grondwet weg; met opzet, omdat niets wil
vóórbeslissen omtrent dc provinciale Hoven; en zg zonde
stilzwggend den lloogen llaad tot algerneenen regter in
appel voor alle zaken willen maken!
De Commissie beroept zich op Art. 163 lid 1 om te
betoogen dat er in °t geheel geene Geregtshoven behoe-
ven te zijn.'l`ot dus verre volkomen juist. Er slaat: >>.U‘e
>>leden en de Preeuemtr Gerzemcd by deze Hoogen Read,
>>de leden een de Geregfsïzoven, :00 die er zyn, 021, met
>> de regtbrmlren een eersten aanleg , worden roer htm le-
» een aangesteld . ’ °
Er zijn dus Geregtslioven, of zij zgn er niet; het is
den Grondvvetgever om ’t even. (1) lllaar volgt daaruit,
dat hü zich een° toestand heeft voorgesteld, zoo als de
‘ Commissie dien begeert? lmmers neen; zonder Geregtsho-
ven kan men toch in alle zaken appel hebben, b.v. van
de eene regtbank naar de andere, zoo als dit van 1813 tot
1838 met de eorrcetioneele zaken het geval is geweest. Er j
behoeft tusschen den regter die in °t eerste ressort, en den
l regter, die in hooger beroep regtspreekt, niet noodtvendig
f een verschil van rang te bestaan. De Fransche regterlijke j
l organisatie van 1791 tot 1800 berustte op dat beginsel
j (1) Oeh! ware het zoo niet, en had men ’t hierin verstandige voorbeeld
; der Belgen gevolgd, die in Art. 104 der Constitutie bepaalden: ,,11 y a
j trois Cours d’appe1 en Belgique ," en daardoor de ergste moeijelijklieden l
hunner regterlijke organisatie afsneden! j
l
wj ä
l l
l