HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 30

JPEG (Deze pagina), 718.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.59 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

2.1
Tussehen deze twee bepalingen liet de Grondwet van
1814 geen alternatief; volgens haar Art. 107 mogt de
Hooge Raad wel vonnissen vernietigen, maar zich nooit
met de beoordeeling der zaken inlaten. Teregt prüst Mei-
jer (hoede cour proe2's01`re bl. 128) de Grondwet van 1815,
omdat zij tot bekorting der processen de vrijheid lteelt gela-
ten, den Hoogen Raad, ook zonder verwijzing ten princi-
pale, te laten beslissen; eene vrijheid, die bg miste in de
door hem anders zoo hooggeprezene inrigting van °t Fran-
sche Hof van cassatie, °t Schgnt aan overdrevene inge-
nomenheid met al wat Fransch was te moeten worden
toegeschreven, dat de Belgen in Art. 95 van hunne Con-
stitutie hebben bepaald. >>La Cour de Cassation ne con-
zzaït pas du fond des ((mll·7'€S,’, eene lastige bepaling, die
zij hebben trachten schadeloos te maken door in iedere
zaak slechts twee voorzieningen in cassatie toe te laten.
Trouwens meer dan drie was niet mogelijk, waar slechts 3
Hoven van appel zijn.
Onze Commissie van Happorteurs heeft aan die bladzijde
van Meijer eene geheel andere beteekenis gegeven; leest
daarin dat hü zijnen provisioneelen Hoogen Raad, als lieg-
ter in appel, ook over het leitelgke wilde laten oordeelen.
Ik kan U de lezing van het geheele voortrellelijke werkje
` J aanbevelen; het loont buitendien de moeite wel; maar dat
denkbeeld zult stellig in geene enkele zinsnede aange-
geven vinden. °t Is toch niet geloolbaar, dat zulke regts-
geleerden, als deze Commissie hebben uitgemaakt, het
afdoen der sacd; Zen f77`l­12Cll’)[l[0 zouden hebben verward
met het ovtderzoelen der fei/en, hetgeen Meijer overal uit-
drukkelijk aan den door hein gewenschten Hoogen Raad ‘
ontzegt!
Intusschen juist dit is het, wat de Commissie aanbe-
voelt; volgens haar plan zai de llooge Raad alleen in straf-
zaken tot de rol van een eigenlijk Hof van cassatie be-
paald zijn; in burgerlfke zaken zal hij in appel uitspraak ä
1