HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 29

JPEG (Deze pagina), 750.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.59 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

l
Y
· 20
H. O. niet vrü van ongrondvvettigheid; want de vonnissen,
i zelfs over de kleinste geldelijke belangen van partijen, moe-
ten, om het publiek belang , aan hetzelfde toezigt onderwor-
pen zgn, als anderen. Het nieuwe ontwerp bevat die uit-
zondering dan ook niet. Ook zoude ik, .uit grondwettig
serupule, de boete niet durven behouden, in Art. 406 lid
1 1 Burg. Ptegtsv. vermeld; eene boete, en dus straf, op
` het gebruik maken van een constitutioneel regt!
' In het uitoefenen van zgne magt als Hof van cassatie
of Cour 7‘(’j[I,Lf(llll·L*G kan de Hooge Raad op verschillende.
manieren te werk gaan, zonder aan Art. 162 geweld te
­ j doen. Men kan b.v. in de wet op de Begterlijke Orga-
nisatie bepalen, dat al de arresten van den Hoogen Raad
als ofiiciëele uitleggingen der wet zullen gelden ; of dat dit
het geval zal zgn wanneer dezelfde regtsvraag twee of drie
of meer malen in denzelfden zin beslist is; de Hooge Raad
i kan worden geinagtigd , indien er licrhaaldelgk verschil tus-
_ sehen hem en andere regtseollegiën bestaat, daarover van
E den Minister van Justitie of ook zelfs van de wetgevende
i magt eene interpretatie te vorderen (zooals in België het
Hof van cassatie volgens Art. 23, 24, 25 den wet van 4
Augustus 1832); men kan zich ook bepalen , en het sehgnt
ij dat onze wetgeving hier been wil, om het gezag van ge-
` wijsde zaken alleen tot een gezag van overtuiging en we- .
tenschap te maken (het heet dan ook Jm·2`sp2·ua'e22ee), zoo
dat de Hooge liaad alleen in het geding zelf, dat hem
onderworpen wordt, 2`mpe2·m’c`ef beschikt, maar op honderd
andere gelijksoortige zaken , slechts den zedelgken invloed
, van het voorbeeld heeft. Eindelijk, cn dit is een zeer voor-
naam punt, men kan bepalen, dat de Hooge liaad als
Hof van cassatie nooit ten principale beslisse, maar, wan-
V neer bij easseert, naar hetzelfde of een ander regtseollegie
de zaak verwüze, of wel men kan hem ook dc beslissing
ten principale opdragen , natuurlijk slechts dan wanneer de
lagere regter de feiten reeds ten principale onderzocht heeft.
,l_ e