HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 26

JPEG (Deze pagina), 722.99 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

17
tot andere regtsmagistraten. >>De II00ge Raad heeft het
>>t0ezt`g1f 0p den geregelrlen Z00p en de (I/tl007Z‘lj2ig' van regis-
I >> gecle`11ge22·, alsmede op het vmkomen der we/[en bij alle reg-
>>!erl{;`ke 00!leg1`ea.” Over wie strekt dat toezigt zich uit?
Stellig ook over den tmieus juderv, hetzij lllC8l(3l`­COH]··
missaris of Kantonregter; het kan de meening nooit geweest
J zgn , dezen daaraan te onttrekken , hoezeer het woord regis-
j collegäën hier behouden is. (1) Maar de militaire, de schut-
l terlijke regtsmagt , en die in belastingzaken , politieke of an-
dere onderwerpen door de wet aan eenig ander eellegie op- j
gedragen? De gekózene uitdrukkingen zijn zóó algemeen, l
dat geene regt¤prekende autoriteit, zonder de woorden der
Grondwet geweld aan te doen, van het toezigt van den
Hoogen Raad kan worden ontheven. Met genoegen zie ik,
in Art. 73 en 95 van het gewijzigd ontwerp, dit begin-
sel ook gehuldigd, schoon alleen in dadelijke werking ge-
`bragt (Art SO, 4°.) op een punt: de eonllieten van attri-
butie tusschen gewone en buitengewone regters.
Maar hee wordt dat toezigt uitgeoefend? ’t lhigt in den i
. aard van onze regterlijke instellingen, dien de Grondwet
niet heeft willen veranderen, dat de regter passief afwaeht
j de zaken, welke hem worden onderworpen, en nooit het
initiatief neemt van eenige vervolging of zelfs van eenigen
j maatregel van publieke orde , die niet de inwendige dienst
j in zijn eigen cellegie betreft. De actieve rol in alle andere
onderwerpen behoort aan partijen en aan ’t publiek nii­
l nisterie, hetwelk de Grondwet behouden wil. VV elke kun- l
l nen dus de werkzaamheden van toezigt van den Hoogen
i Raad zijn?
Actief: zorg voor de pligtsvervulling van zäne eigene ·
(1) Niet onderworpen aan dat toezigt is zeker de Koning, waar hü
regtspreekt, b.v. in _’t geval van Art;. 63 der Grondwet en dat van Art. l
65 der wet; op de schutterij , doch niet omdat hij unicus jurfeaz, `maar j
omdat hij de Koning is en dus buiten en boven de regterlijke hierar-
chie staat.
2 j R
HERHALING V
BEELD
A DUPLICATE
· IMAGE