HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 24

JPEG (Deze pagina), 737.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

__ --~~ -- -~-~~­­,­.. ,.,.- - ·=·~­-·.­·.»~­ . ·--~­-r-·­- · -­»­-·­..·-·~·­­·­·-<­’r<‘¥ ’’‘" ’""’”""“"`T.`ï."""”'lT"""”"^'ï`T·l"`,`T""';""”/4>á”"`
i

v 4 j
j i5 t
j tegenover polieie, maar de onderscheiding tussehen crimi-
· i ­ neele en cerrerl2`0neele regtsmagt grondwettig te bevestigen ,
3 kan de meening nooit zijn geweest.
E Art. 157 luidt: >>E1· beslaat voor het geheele Rijk een ‘
oppersle Geregls/tof onder elen naam raanlloogen Raad der j
J Neclerlantlen, waarvan de leden door den Ifonzlng, uit eene
nominatie volgens Art. 158 worden ben0em¢l." -- De wijze
van benoeming der leden van den Hoogen Raad hangt ten
naauwste te zamen met zijne bestemming.
Het Hoofd van den Staat doet die benoeming, omdat E
alle Justitie van hem uitgaat. Volgens de grondwetten van l
1814 en 1815 was hij in züne keuze tweezijdig beperkt:
de leden moesten gekozen worden: 1°. zooveel mogelijk
uit alle provinciën; 2°. uit eene voordragt van de Staten-
Generaal. ’t Eerste was eene herinnering van de oude voor-
regten der Graalsehappen , llertogdommen en Landschappen
de non evoeanclo , welke men toen nog als eene antiqui-
teit eerbiedigde; om evenwel eenheid in de toepassing der
wet te bekomen over het geheele lïtük, meende men in 1
den Hoogen Raad de provincien te moeten vertegenwoor-
digen, even als met een gelijk doel in den Hoogen Raad
van ltlechelen in vroeger eeuwen. In 1848 wierp men
dat overblijfsel van provineialismus over boord; en zeer teregt,
, omdat volgens de beginselen der nieuwe grondwet de terri-
l toriale verdeeling van het rijk niets lundamenteels meer
l heeft. -- De tweede beperking (de nominatie door de
j Tweede Kamer) had tot oorzaak, dat men den Hoogen l
Raad, behalve andere werkzaamheden , tot een Hof een -
Siam? wilde maken, een geregtshof waarvoor geprivilegi-
In eerde personen en hooge Staatsambtenaren wegens politieke
i en andere misdrijven zouden teregtstaan. In de meeste con- t
stitutiën van andere landen is zulk een collegie onderschei-
den van het opperste Geregtshof; in vele, zoo als in Enge-
land, (Ille house of Lords) is het eigenlijk een politiek l
ligehaam; ’t strekt aan de onze tot eer, dat zij ook aan r
l
l
l
l
` `
l .