HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 23

JPEG (Deze pagina), 733.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

S
l
14 (
( ten stelsel was opgedoken. De IX­mannen van 1844 en ,
W de Commissie tot grondwetsherziening van 1848 wilden ‘ L ‘
daartegen een° waarborg, en tevens meer vrijheid aan
de wetgevende magt geven in de nieuwe grondwet. Het
heette toen: >> De regterlüke magt wordt alleen uitgeoefend
door R0gl»b(i2?k0ib7, (later ]i(’Q‘l'0l'fl7»4`6 oollegiën) >>die de wet
instelt.°’ - ls‘egz'm‘Zg)`.ö.‘e oollcgfën werd geamendeerd in Reg- é
lors, enkel en alleen om den schijn niet te hebben of men
i den ·mzz`ous jude.22, bg ons den Kantenregter , wilde afsehaf-
fen. Van regtspraak met gezworenen was ook in 1848
t geene spraak; werd niet voorbehouden, dus uitgesloten. f
· BQ de Memorie van Toelichting (zie Yoordnin Geschiede-
m`s der Gronrisret bl. 364) verwees de Regering? tot aan- .
prijzing van Art. 149 ook op Art. 163, als gevende >>cZe
»» zeker/eeicl 1’egr·n av/le.(‘cm·z`g omslag mn Iä’eg!ers," eene uit-
drukking, die wel niet op gezworenen kan slaan. Men zal
misschien tegenwerpen , dat eene jury toch altijd een of
meer liegters zitting nemen om de wettoe te passen; maar
dan is toch de helft, en veeltijds de belangrijkste helft , van
ieder geding (het feitelijke) aan den door de wet aange-
wezen ltegier onttrokken. Die splitsing van de regterlijke
kennisneming zou eene zóó gewigtige uitzondering zijn op
den grondwettigen regel, dat bg de grondwet zelve
had moeten worden voorbehouden of toegelaten. «
Verdere wenken en voorschriften omtrent de Iiegterlijke j
Organisatie zoekende, vinden wü in Art. 152 lid 2: - t
>>Dc cre`mi`n0ele 1·eg!ban.i‘en zyn t·02·pla`gt , elle in liner res-
1 sort, te zorgen dat (de overlevering van door het politiek
, gezag gearresteerden) szfz)n’elg'k ‘l€‘0]‘d(? ¢2ageZ‘omen.” -­ Let- i l_
terlijk uit vroegere grondwetten overgenomen, leeren deze
woorden evenwel niets anders dan dat er vaste eollegiën 1
E moeten zün in een bepaald omschreven ressort met de eri-
mineele regtspleging belast, onverschillig de namen en ver-
dere attributen van die eollegiën. - C7`Z'l2L’Ii720(!f staat in dit
artikel zeker tegenover c2'z~z`eZ; ook, zoude ik meenen,
i