HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 19

JPEG (Deze pagina), 698.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.57 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

{
12
j Hegters (der regtbanken) acht de Minister eenige Hoven
noodig.
De Commissie wil de regtsmagt van den Hoogen Raad
in cassatie beperken tot de strafzaken en tot die burger-
lijke, in welke geen appel is; verder zal dat collegie, vol-
k gens haar plan, weder Hof van appel worden, zoo als het
` Hoog-Geregtshof te ’s Gravenhage was, en eindelijk forum
` p7·z`m`leg2`olzwn in eersten aanleg blijven, zoo als thans. Van
de arresten in appel van burgerlijke zaken zal geen beroep
in cassatie zün, van de vonnissen in strafzaken zonder on- ·
derscheid daarentegen geen appel. ­-­ Hierdoor kunnen W
^ dan de Hoven vervallen. ‘
`Vergun mü dat ik alleen tot deze, hier kortelijk j
opgesomde, punten, bepale en alle brochures en plannen j
sedert 1843 (toen de Heer van Hall, thans lid der Com-
missie, ook een ontwerp voordroeg, met Hoven zon-
der appel in stralzakenj zaehtkens laat rusten; de strijd `
moge zich tot dit terrein bepalen; het is ruim genoeg, i
Toetsen wij dan die hooldvragen eens,
a. aan de Grondwet, A
lz. aan het belang der _jnstitiabelen, .
0. aan het belang van de schatkist.
a. Art. 146 lid 1 zegt: >>E1· is een algemeen wetboek van
>> de £((7NC’92$[CU1i7ig der reg/e7·lQ`L‘e mag£.” Men zoude kun-
nen meenen, dat hieraan voldaan ware door de in 1848
en nu nog vigerende wet op de Begterlijke Organisatie;
maar dat de Grondwet iets anders wil, blijkt uit Art. 5
J der additioneele artikelen, lid 2, waarbij de aanbieding
‘ van een >>077[ll`C’7]J mn wel [ze/refezzcie de nï`ezzu·e reglerlgke
>>2.727‘?•g[l.7?g ,’° binnen een termijn , wordt voor geschreven. -
De Grondwet heeft dus niet alleen vrijheid tot wettelijke
regeling willen geven, door afschaffing der bepalingen der
oude grondwet, die daaromtrent verkeerdelijk in te veel _
bijzonderheden trad. Zij heelt ook eene nieuwe regeling
bevolen. Geheel in het wilde evenwel niet; zoowel voor