HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 18

JPEG (Deze pagina), 638.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.57 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

, ’ /*··’vrY *7* "’ ’ ’ """‘ ‘ " ’”""""""""""" `°"°`°”·"""““‘;r’è`J""·"‘
l
i
ll
III. i
/
Het is gemakkelijk te voorzien, dat, de spoedig te ·
wachten (zoo ik hoop) beslissende discussie over de ltegter-
lijke Organisatie, de strijd van rneeningen zicl1 bepalen
zal tot de twee stelsels van den Minister en van de Com-
missie, althans van hare meerderheid. - De §§ 2 en 3
van het rapport bevatten nu reeds de voornaamste wape-
, nen van wederzijden ter hand genomen. zult van mij i
niet vergen, dat ik al die lijngesponnen redeneringen aan j
eene lzyp01·L·1·z`!z`ela onderwerpe. Het is ons om inzigt in de
_zakcn te doen. - Ieder der beide stelsels laat zich met
weinig woorden omsehrüven,
Beide partijen zijn het op twee punten eens.
beschouwen de regtspraak door gezworenen als eene
lollelijke instelling, regt goed overeenstemmende met on-
` zen staatkundigen toestand na 1848 , maar nemen daar-
van oorlol met een" beleefden groet, aan het nageslacht j
het genoegen latende om die regtspraak in te voeren.
Zij verwerpen even zeer eenstennnig het elltal Geregts-
hoven voor een land van 3 millioen zielen, en deze zielen i
nog veel minder proeessiel` dan onze nahuren, welke aan
twee hoven voor gelijk zielental genoeg hebben.
Daarentegen verschillen partijen hierin, dat de Minis- l
ter verlangt te behouden den Hoogen raad, als Hol van
Cassatie, onverminderd diens bevoegdheid om ten prinei- ä
pale te beslissen, en onverminderd zijne werkzaamheden ·
als forum p·2·1`a>[lr·gz`alunt over eenige hooge personaadjen en
eenige hoog strafbare misdaden, zeeroof en kaapvaart; i
verder onder den Hoogen Raad, in den regel, twee instan­~
tiën in burgerlijke zoowel als in stralïzalien, alleen de
kleine bnrgerlijke~· en de polieie­zaken uitgezonderd, die in l
I ’t hoogste ressort zullen worden uitgemaakt. Voor de ap-
pellen van de vonnissen des dagelijksehen en gewonen i
l
l

al
‘l