HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 16

JPEG (Deze pagina), 748.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

1
9
regt van amendement had, en ieder lid dus verpligt was l
vóór of tegen de geheele Wet te stemmen; dan zoude ik
meenen, dat de weg, dien de Minister wil inslaan, verre de
voorkeur verdiende. Men ontging dan hetgevaar, dat eenige
stemmenden, (al waren het zeer weinigen) bg wie het pa-
t1·2`oJ2`sm0 de cloc/ter zeer levendig mogt zgn, omdat deze of
geene plaats of gewest, naar hun inzien , misdeeld werd, het
geheele stelsel der Regering zouden doen verwerpen, door
de meerderheid te doen overslaan. Er zgn er die beweren,
» dat in der tgd bg de herziening van de Vet op de reg- l
terlgke organisatie van 1827 , meer uit ontzag voor het pro-
vincialismus , dan voor de onduidelijke letter der oude Grond-
wet, het stelsel van zóó vele Hofjes is behouden gebleven.
In onze tegenwoordige Tweede Kamer, veel meer dan Zoen
L de werkelgke vertegenwoordiging van het geheele Neder-
l landsche volk , en waarin daarenboven ieder lid, met het regt
l van amendement gewapend, de billgke eisehen van iedere
i stad of provincie kan doen gelden, is er minder bezwaar g
. tegen om al dadelgk in het voorstel op te nemen, waar l
Hoven van appel, wáár regtbanken zullen zgn en hoe t
geclassificeerd. Maar zoude, bg de Eerste Kamer vooral, g
het eerste punt (de zetels der Hoven) niet ten koste
van de wezenlgke discussie van beginselen, aan het ont-
werp gevaar doen loopen? ‘vVg moeten niet vergeten, dat
de Eerste Kamer thans bgna op dezelfde wgze gekozen
is en dezelfde belangen vertegenwoordigt, als vóór 1848 ä
de Tweede, dat hg gene dus even zoov;,eel provinciale geest
te wachten is, als deze.
Deze veronderstelling ergert u misschien weder; zg moet
het niet; zoo het jonge Holland het provincialismus als ·
een kwaal en kanker van ons Vaderland beschouwt en ,
die beschouwing in de mode gebragt heeft; dit neemt niet l
weg dat anderen daarover in gemoede geheel anders l
denken, en het voorstaan van provinciale en plaatselijke g
belangen juist als hunne eerste roeping beschouwen. Pro-
l
l
l
1
l