HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 15

JPEG (Deze pagina), 727.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

/
/
//i:
8
g beteekent, als men het wel beschouwt, deze vraag van
i blooten vorm? ’t Spreekt van zelf, dat eene wet, die in
art. 36, 53, 66, 76 naar eene andere nog te maken
wet verwgst, omtrent; plaatsing, classilleatiën, personeel,
regtsgebied en bezoldiging van regterlgke collegiën, geene
volledige wet op de regterlgke organisatie is. Dat behoeft
I niet het allerminste bewgs; zonder hare bgwet of appen-
dix kan zell`s niet in werking komen. ­- ’t Punt van
verschil is dus alleen, of de wet omtrent de regterlgke in-
stellingen en ambtenaren zelve en de bevoegdheid van ieder t
hunner , ol` deze wet vooral`, dan wel tegelgk met die tweede
‘ aan de Kamers zal worden voorgelegd. ­-­WVant ol` zg één
of twee nummers van ’t Staatsblad zullen beslaan, dat is .
waarlgk al te onbeduidend een punt van verschil; en te
veronderstellen , dat de Regering de eerste wet zon vaststellen Q
en uitvaardigen, en met de tweede terugblgven, dit gaat i
de grenzen van een verstandig mistronwen te buiten. Zóó
onzinnig en doelloos kan en zal geen Nederlandsch Minister i
handelen ; daartegen behoelt de Eáamer zich niet te hoeden: 1
Le girurlezzce est bonne en, sol,
Jfais lo, gnozzsser trop lont est emo duperle.
Het verschil van vorm komt dus daarop neder, dat de
Minister al de vragen van beginsel, betrellende de regter­
terlgke inrigtingen, aan de Kamers wenseht voor te leggen
op dezelfde ugze , in Q‘ll(l7?/ll7)?i pro, als bg de beraadsla-
gingen orer het Burgeilgk "v`Vetboek de hooldbeginselen
A van elken Titel aan de Section in den vorm van vragen
{ werden voorgelegd in 1820 en volgende jaren, -­-De Com-
missie daarentegen wenseht , dat de Kamers, bg de beoor-
deeling van liet. Ontwerp, ook alle punten van uitvoering
kennen, en al de plaatselijke en gewestelgke rnoegelgkheden
doorzien en oplossen, zoodat, deze Vliet aangenomen zgnde ,
het geheele werktuig dadelg k in gang kunne gezet worden. -
`Waarlgk, er is voor beide stellingen m.i. veel te zeggen.
Leelden wg nog in den tgd, toen de Tweede Kamer geen