HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 13

JPEG (Deze pagina), 702.88 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

/
/

6
zaken te geven, dunkt mij, dat ik in dat geval de or-
ganieke wetten en alles wat men regt heeft van het departe·
ment te verlangen, ad Kalemlus Gmecas zie uitgesteld! --
°t Ligt immers in den aard der zaak, dat de nieuwe Mi-
nister niet voortbouwt op het praeparatoire werk van zijn
voorganger; hi_j wil oorspronkelijk zijn , iets eigens voort-
brengen; daartoe zal hij naar eenen anderen maatstaf, op
eene andere methode, onderzoekingen doen; en moet dus
weder van meet af aan beginnen. -­ Schrijf eens
(gij die het weten kunt) of het sedert den Minister van ,
Maanen Zal., die veel genoeg heeft tot stand gebragt, de
qualiteit daargelaten, niet telkens zoo gegaan is?
WVat uw kwaadsappig vermoeden betreft omtrent den
invloed van het belang der Haagsche praetijk; ik wil niet
eens onderzoeken of ’t wel denkelijk is , dat dit bg de meer-
derheid van deze Commissie heeft gewogen; ik zeg U lie-
ver, dat ik er volstrekt niet aan geloof. Hoe! zou het
belang van een twintigtal praetizijns in eene stad een noe·
menswaard gewigt in de schaal leggen, waar het de regts-
bescherming der ingezetenen van het geheele land be-
treft? Credat Juclaezzs Apollo. Zelfs van de redactie van
het lVee/vlzlad omi het liegt kan en wil ik niet gelooven,
dat zij op dat punt door eene zóó onedele drüfveer zonde
zijn aangeprikkeld. In züne afzonderlijk overgedrukte ar- ·
tikelen over o·egle1·l{;'ke O7’_Q/(£7lI­$Ctll·0 heeft Mr. de Pinto haar j
en zich zelven immers ook overtuigend tegen dat vermoe­ j
den verdedigd! - Vale! j
ll. l
ïl
Zie zoo! in mürf brief van gisteren hebben nu al het
hatelgke en personeele afgehandeld. Van dit oogenblik af
aan willen wij in iedere aanmerking der Commissie niets an-
ders lezen, dan de uitdrukking van hare intieme gemoede­
lijke overtuiging, in iedere tegenbedenking van den Minister,
`ïï . 4