HomeBrieven van een' jurist aan een' bureaucraat over regterlijke organisatiePagina 12

JPEG (Deze pagina), 750.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 46.39 MB

t I
l
i
t

5
sehen, die van de straks opgesomde zaken nog al wat we-
ten; gü en ik kennen er ook. Maar kent zj daaronder
die ze zóó bestudeerd en bewerkt hebben , dat als 't
ware met de ontwerpen gereed in den zak loopen? ”t Zou
mij verwonderen, zoo dit bg iemand hier te lande het ge-
val was; en kwam er zulk een verborgen genie aan het
licht, wie weet of men daarvan dan nog wel gediend wilde
zijn? Emile de Girardin schreef wel van zich zelven: >> llï.
>> de Girardin a eu l’audace de se préparer par des études
nspéciales au ministère,” en toch wilde geene Regering
hem aan ’t werk stellen.
Redelijkerwijze kan men van een° nieuwen Minister van
Justitie ons niet meer verwachten, dan dat hij omtrent
strafregt, procedure, organisatie, militaire en zoovele an-
dere wetten, gezonde en heldere beginselen hebbe, en
over ieder daarvan een aannemelgk schema kunne maken.
Maar tusschen zulk een los schema en het uitgewerkte wets-
ontwerp met titels en artikels , en bepalingen en uitzonderin-
gen, en voorschriften van executie en van overgang, is nog een
verbazend groot onderscheid. Eerst het bestuderen van
de zaken in al hare details komen de meeste moeüelijk­
heden , die de plannenmaker links kan laten liggen, maar
de wetsontwerper met taai geduld moet uitpluizen en ont-
l warren. Inlichtingen moeten daarbij ingewonnen, de on-
dervinding van vertrouwde ambtenaren en practici geraad-
pleegd worden; er komt oponthoud., misverstand, onvolle-
L digheid van gegevene antwoorden voor, aan welke zeli`s de
j activiteit van den patroon (anders geen onverschilligc zaak)
l niets kan veranderen. Als ik mij dit alles voorstel, schrik
j ik van het denkbeeld, dat de Qaltgd welgemeende) toeleg der t
t Commissie het door haar gewenschte gevolg had , en in plaats
j van den minister , die nu sedert een paarjaren althans eenige
j hoofdonderwerpen a l°etude zal hebben , een opvolger A
mogt optreden, die alles ab 000 zou gaan behandelen en
j onderzoeken. In plaats van meer gang en spoed aan de
r l
l i
l
i