HomeDecentralisatiepolitiek in Ned.-IndiëPagina 9

JPEG (Deze pagina), 783.63 KB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 36.06 MB

7
men bij den nieuwen bouw had rekening te houden met
den onhoudbaren staat van isolement, waarin de kolonie
verkeert, d. w. z. de reëele grondslagen te leggen voor
" een nauwer maatschappelijk verband met het rijk in
.; - Europa en de elementen in te schakelen voor een breeder,
nationaler, wederzijdsche belangstelling.
Het voornemen om deze ideeen zelfstandig in ge-
schrifte te brengen en kortelijks te ontvouwen, en daarbij
te wijzen op een middel ter verwezenlijking, werd ge-
kruist door de onderhavige wetsvoorstellen, waardoor
het noodig werd een bespreking daarvan te laten voor-
afgaan, omdat hier, op het gebied van het jus constitu-
endum, reeds te voren een zienswijze werd geformuleerd
en gemotiveerd, en hij, die een betere wil aanprijzen, in
het belang der goede zaak handelt en van zijn eigen
pleidooi indien hij op de tekortkomingen dier voorgang-
ster het licht laat vallen.
Het standpunt der Regeering, zooals het door den
minister is toegelicht, zou zich stellingsgewijs beknopt
kunnen laten weergeven als volgt:
bij de tegenwoordige inrichting van het bestuur kunnen
de gewestelijke en plaatselijke behoeften niet in voldoende
; mate worden bevredigd, weshalve de Indische Regeering
een deel van hare taak moet overdragen op gewestelijke
_ _ en plaatselijke overheden;
de Indische Regeering wordt door haar plicht om te
zorgen voor het geldelijk evenwicht op de begrooting
dikwijls belet gevolg te geven aan voorstellen van ge-
westelijke bestuurders tot verbetering van locale toestanden,
daar de schatkist zulks niet gedoogt;