HomeDecentralisatiepolitiek in Ned.-IndiëPagina 8

JPEG (Deze pagina), 864.82 KB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 36.06 MB

6
loopen de verwachtingen gevaar te falen en dreigt
daarmee het zelfvertrouwen eener werkelijk goede staat-
kunde te worden ondermijnd.
In deze gedachtenlijn kan het aangeboden wetsontwerp "
, m. i. niet voldoen en vermag zijn sober uitgewerkt denk-
beeld van decentralisatie, dat soberder nog is toegelicht, niet
te leiden tot bevrediging van hen, voor wie de bekoring
van een krachtig-vrijgevige, zelfbewuste Indische politiek
allengs hoogtij gaat vieren; want zelfs onder het schijnsel
§ der toelichtende memorie lijkt het een krachtlooze poging
tot betering, een onvoldragen stuk staatsmanswijsheid,
onjuist en onvolkomen in beginsel, gevende geen ant-
woord op het geroep om grooter koloniaal beleid. Indien
de tegenwoordige minister naar zijn verklaring werkelijk
het stelsel van zijn voorganger beaamt, zal vermoedelijk
binnen niet te lang tijdsverloop aan de Kamers hare
sanctie worden ontlokt op een fragment van kortzichtige
legislatuur, dat voor lange jaren den loop onzer Oost-
Indische staatkunde staat te beheerschen. Het zou
ë . . .. .
g daarom misschien zijn nut kunnen hebben ook buiten
het Parlement stemmen te doen opgaan, wijzende althans
op de mogelijkheid dat een andere denkwijze ten aanzien
onzer overzeesche sociologie de voorkeur kon verdienen.
Schrijver dezes kwam bij het verwerken van persoon-
lijke indrukken, waarnemingen en opmerkingen tot de u
tweeledige slotsom dat, wilde men de baan vrij hebben
I voor ontwikkeling en verheffing der kolonie, een het _ _
geleidelijke maar in elk geval principieele ingrijping in
de bestaande staatsregeling moest zegevieren over de be-
- treurenswaardige methode om onder den drang der be-
V hoeften verbeteringen aan te brengen op het versleten,
» veroordeelde raderwerk van een halve eeuw her; en dat
`