HomeDecentralisatiepolitiek in Ned.-IndiëPagina 7

JPEG (Deze pagina), 765.50 KB

TIFF (Deze pagina), 7.62 MB

PDF (Volledig document), 36.06 MB


De vraag of decentralisatie van het bestuur in Neder-
landsch-Indie, zooals die bij Koninklijke Boodschap van
IQ Augustus IQO2 bij de Staten-Generaal werd ingeleid,
in hare strekking inderdaad de waarde nabijkomt waar-
van blijkens de memorie van toelichting de Regeering
zich bewust acht, is, naar ik meen, nog even open als
tijdens de indiening, en, tegelijk met het ontwerp zelve,
in het organisme der openbare meening nog even onbe-
arbeid gebleven als gold het een sociale evolutie op een
of ander hemellichaam. 1) Toch schijnt een meer onder
algemeen bereik liggend onderzoek naar de juistheid
van richting en naar de draagwijdte van het beginsel
en zijne resultaten te belangrijk om voetstoots een niet-
veelzijdig en daarbij uiterst schraal gemotiveerde ministe-
rieele overtuiging voor de ware aan te nemen.
Indien tegen zekere verschijnselen correctieve maat-
regelen worden beraamd, dan is het in de eerste plaats
zaak de oorzaak dier verschijnselen vast te stellen, opdat
ä de kans eener doelmatige beslissing zoo groot mogelijk
zij; waar dit niet geschiedt of slechts oppervlakkig, waar
( verstrekkende conclusies op ondeugdelijke gronden rusten
en met die logische fout in de praktijk worden omgezet,
1) Dit geschrift was nagenoeg persklaar toen, in de laatste afievering van het
Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, mr. D. FocK’s artikel ,,Het laatst ingediend
wetsontwerp tot decentralisatie van het bestuur in I." verscheen.