HomeDecentralisatiepolitiek in Ned.-IndiëPagina 45

JPEG (Deze pagina), 718.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.73 MB

PDF (Volledig document), 36.06 MB

43
ook de middelen werden gesteld om zich naar bevind
van zaken in de kolonie en zoo noodig in den vreemde
te kunnen bewegen.
‘ En het staat niet buiten de rede dat een wettelijk
votum, neergelegd in het ontsluiten der beurs, ofschoon
aan des wetgevers zijde de handen niet bindende, voor
het land en voor de commissie de verzekeringspremie
kon beteekenen tegen het gevaar voor verlegging en
verjaring van haar arbeid of voor herhaling van het
i gebeurte in 1879; terwijl openlijke behandeling op zich
zelve reeds tot luider wrijving prikkelt over Indische
aangelegenheden, en het bewijs geeft dat aan minder
schamele politiek op dat stuk het oor zich begint te
leenen.
Alleen door wat grootscheepscher te werk te gaan
i met de zaken onzer koloniën, iets minder slaafs te doen
aan dienarijen als van financieel evenwicht en zedelijk
overwicht en aan den waan dat wij het monopolie be-
zitten van koloniaal beleid, door meer en grooter actie
te leggen in ons souvereine-plichtsgevoel, en de politiek
i toetsbaar te maken voor het oordeel van den tijd, zullen
i wij op den duur tegen aanmatiging van het buitenland
j ons kunnen beveiligen en den rechtsgrond voor het
overzeesch bezit versterken.
jl Zooals het nu gaat, in den gemoedelijken, benepen
sleur van een kleine-burgermanshuishouden, stemt het
F; uiterst onbehagelijk te moeten zien hoe Indie met den
dag meer komt op de wereldzee, zonder dat wij de
krachten zoeken en aanwenden om het boven te houden
en tegen vervreemding te vrijwaren.
e.
F