HomeDecentralisatiepolitiek in Ned.-IndiëPagina 44

JPEG (Deze pagina), 774.44 KB

TIFF (Deze pagina), 7.73 MB

PDF (Volledig document), 36.06 MB

l
i
E
iz
bespiegelen: is het waarschijnlijk dat een zeltwerkend
separatief de voorlooper kan worden van Financieele
zelfstandigheid, vast staat in ieder geval dat koloniale
huishouding op grooter voet ook minder primitieve 4
rekenarij van noode maakt, en dat men op den duur zal
j moeten breken met het aartsvaderlijke stelsel om zijn
inkomen op te leggen ten bate der nakomelingschap
maar ten koste van het eigen gezin, dat gebrek lijdt
aan het noodige; m. a. w. dat men op rationeeler verband
zal hebben te zinnen tusschen buitengewone uitgaven ,
en buitengewone middelen.
Doch wat hiervan zij, met een zang op de toekomst
E is het tegenwoordig pleit niet te beslechten, want het is
klaar dat het altaar van nationalisatiepolitiek om vele
offeranden zal manen voordat de nieuwe beginselen deel i
uitmaken eener gevestigde orde van zaken, en zoolang
de uitluiding der oude budgetsleer nog geen voldongen i
feit is; en zij die den goeden wil hebben en de macht ’
om aan te sturen op ernstig onderzoek in de richting Z
dezer bladzijden, zullen zich mede hebben te verstaan
jl over zooveel crediet als op de grootste productiviteit het i
uitzicht vermag te openen. De veerkracht, gemoeid met
. verzamelen, verwerken en voegen der bouwstoffen is niet
al het geheim van het ambtswezen op het Plein en te Buiten- {
zorg; zij zou ten onder gaan in het wisselen van gedachten, A
welke elkaar niet ontmoeten, in een vragen- en ant- l
woordenspel zonder draad en leiding. Voortstuwend jl
vermogen en polsslag kunnen alleen uitgaan van een
speciaal voor het doel uit te zenden, bij voorkeur in
Nederland samengestelde, staatscommissie, die taak en
tijd in evenwicht wist te houden, zich geheel had te
wijden aan haar opdracht, doch ten wier dienste dan

EI
j E
ll H
.5 ,
l ii
ii