HomeDecentralisatiepolitiek in Ned.-IndiëPagina 42

JPEG (Deze pagina), 826.60 KB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 36.06 MB

t ë
i
1 =»
§ 40
verordeningen het zoonoodig schorsing of cassatie dient i
uit te lokken.
“ Maar - en hier wringt de schoen - voor eigen
l . regeling en bestuur der gewestelijke huishouding, in de
1 sferen van het rechtstreeksch bewind, is mijns erachtens i
j in de synthese van Indisch deelenrecht voorshands geen ,
i, plaats. Immers het gewest, dat geen organisch deel is
van het geheel en geen historisch monument, dat, in
weerwil van verschillen in rechtstoestancl en andere uit-
, eenloopende verschijnselen, ten slotte een willekeurig F‘
j afgepaald stuk grondgebied vormt en buiten administratieve l
l indeeling geen kenmerken van cohaerentie vertoont, [
mist daarmee de elementen, die om zelüegeering roepen
en waarop zelfregeering moet zijn gegrondvestï); zij zou
zich in de ruimte verliezen uit gebrek aan steunpunten
en over de enkele plaats-onclerdeelen, die wel autonomie i
behoeven, heenreiken. Voor de gemeente is het recht
te ontwerpen, het gebied aan te wijzen, het wordings- 1
proces te volgen, en een latere, naar de praktijk en
belangenverwantschap te meten groepeering van min r
en meer gerijpte corporaties kan leiden tot het unie-
begrip, als hoofdmotief voor de stichting van ge- _
westelijk recht, maar wie omgekeerd te werk gaat,
van gewest naar gemeente, trekt eerst het huis op,
besteekt daarna de fundamenten en bakent eindelijk it
den grond af
In het moederland had de constitutie den stap naar
locale huishouding te doen, daartoe door de historie ge- ig
machtigd, kon de wetgever zich aanstonds richten op
volledig deelenrecht, de volgorde van invoering worden
1) ef. M1:. C. T11. VAN DEv15N’1‘1sR, ,,Indische Decent1·alisatie­Plannen" Gids
lg Februari IQOI7 bl. goo.

Li
2%
ïg
li?
el
ïl