HomeDecentralisatiepolitiek in Ned.-IndiëPagina 36

JPEG (Deze pagina), 820.75 KB

TIFF (Deze pagina), 7.73 MB

PDF (Volledig document), 36.06 MB

‘«»»«~­~»·~¤r­~L#¤ïiá·kä¤àï£32;€¤Y’vä¤?v=: =¤¤«w¤¤«_«wF..v»r......-..._., , -,.,,... Iv- ,, .. r
trouwen, dan hypothetische bezwaren te scheppen, welke
tot afstel eener als noodzakelijk erkende reis kunnen I
i leiden of tot het koersen in een vaarwater, dat niet het
Q gewenschte is. "
j, Met een op vaste grondslagen geordend, naar gelang
men er mee vertrouwd raakt zich uitdijend gemeente- i
wezen behoort een ander stelsel in onafscheidelijk ver-
band te worden gebracht, dat de kansen van welslagen Q
“ zoo hoog mogelijk opvoert en ten andere bestemd is om L
j bij de opheffing van den wederkeerigen toestand van
, isolement, waarin moederland en kolonie zich bevinden,
g een zeer beduidende rol te spelen: de openstelling van
gemeentelijke ambten, ook en in de eerste plaats die
door Obenoeming van regeeringswege te bezetten zijn,
voor iederen Nederlander, hetzij 1n Indie hetz1j1ngezetene
van het moederland.
Een eerste consequentie dezer stelling is dat de be-
noembaarheid dient vrij te blijven van studie-eisch en
examendwang, losgemaakt van het heillooze dogma
,,opleiding van Indische ambtenaren"; een tweede, niet
minder wichtig, dat toepassing van het Indische begrip
promotie ten eenenmale zij uitgesloten. Slechts geschikt-
heid in den ruimsten zin des woords moet de keuze l
gl bepalen en men mag aannemen dat hij, op wien deze
kan vallen, wel inzonderheid tot zijn persoonlijke eigen-
lj, schappen zal tellen het vermogen om zich in zijn vak
te assimileeren met het uitheemsche in de toestanden ,
eener Indisch-Nederlandsche gemeente, zelfs al overschreed
hij nimmer inwaarts de grenzen van het koloniaal territoor. j
Indien de zaak liep zooals ik mij voor oogen stel, zou
ê,« l
V
·
l
{il
.*e§§