HomeDecentralisatiepolitiek in Ned.-IndiëPagina 35

JPEG (Deze pagina), 798.82 KB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 36.06 MB

ï
l ss
t bestel van bemoeienis zooals schijnt te liggen in den
drang naar ontwikkeling en in de ratio van den tijd.
En naarmate het net der autonome deelen zich uitbreidt
" en daarmede de fundatie voor de parlementaire idee
voltooid raakt, zal het tegenwoordige stelsel aan het
j einde der overgangsperiode van lieverlede van gestalte
verwisseld zijn en langs ongezochten weg gevormd voor
V het verbreede emplooi van landsregeering. _
l Of het uitvoerlijk is een gemeenterecht naar Neder-
landsch model - want èn om zijn innerlijke waarde èn
· om redenen van eenvormigheid kan er alleen van het
moederlandsche sprake zijn - op den kolonialen bodem
over te planten?
1 Dat hiermee de eerste vraag om opheldering is gesteld
1 aan hem, die de zaak ter tafel brengt, valt niet te ont-
l kennen, maar of het wijs is haar te behandelen als
prealabele quaestie bij uitnemendheid zou den vrager
i kunnen worden tegengevoerd.
. V/ant het bijna klassieke bestand der gemeentewet
l schept het vermoeden dat mogelijke antagonistische
stroomingen van nationaliteit zich er in oplossen en dat
de maatschappelijke orde in de groote centra van Euro-
peesche en andere bevolking, te wier aanzien op zich
i zelve reeds de verlossing van het huidige olinische gedoe
eisch is te noemen, voor hare conceptie gereed is; en
deze praesumties zijn toereikend. om den bewijslast af te
W weren en over te brengen op hen, die zich beroepen op
_ toestanden, gekant tegen den invoer van westersche
gemeenschapsleer.
Maar ook afgescheiden van deze zienswijze is het door-
gaans doelmatiger om, indien zich klippen ontdekken in
den loop van het bedrijf op zijn stuurmanskunst te ver-
3
o
>