HomeDecentralisatiepolitiek in Ned.-IndiëPagina 34

JPEG (Deze pagina), 831.59 KB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 36.06 MB

w‘wm”_mW"”¤`MW*"""miW"wii ii ' ` "i
lg j
zi ;
ïï 32 E
E ,
missie bracht einde ’78 een zeer omvangrijk rapport uit,
dat zich in bijzonderheden verdiepte en onder meer een
uitgewerkte en toegelichte schets aanbood voor een be-
grooting der gemeente Batavia. 1) De minister VAN Rmïs "
meende echter zich te moeten verzetten tegen openbaar-
making, ondanks het uitdrukkelijk verzoek daartoe door j
de commissie zelve. Zijn opvolger sloot zich bij hem
aan, maar deed het stuk een jaar later met de adviezen
van gouv.-gen. en Raad van Indie ,,ter griffie" der beide l
Kamers deponeeren.
Met deze officieele begrafenis werd een periode van .
[ 6o jaren afgesloten, waarin ons nationale temperament,
niettegenstaande de neiging, welke de commissie van
ïe 1863, aan den dag legde voor T1-1o1<B1sc1<1ï’s inzichten I
omtrent plaatselijk burgerschap, het nimmer tot broed­
warmte had kunnen brengen. l
Sedert 1878 is van het begrip gemeente niet meer
gerept, en indien men de ontwerpen-v.-uw DEDEM,-CREMER 1
en het aanhangige, die zich trouwens in andere richting .
bewegen, terzijde laat, hebben wij het veld lang "
genoeg - een kwart eeuw - braak laten liggen om
het in ons eigen tijdsgewricht, onder een anderen gezichts-
hoek en vrij van oud-Indischen stellingdwang opnieuw
te gaan bewerken. i
Een krachtig systeem van gemeenten is de voorwaarde
voor een goed doorvoed staatsorganisme, het behoeft
niet meer aangepleit, maar de plaatselijke eigen-huis- P
houding is tegelijkertijd de school waar de staatkundige _
opvoeding van Indie haar beslag moet krijgen, en behoort
als zoodanig het middelpunt te wezen van een wettelijk
lllï
Till; T`- ze we mr
‘) DE XVAAL, idem pag. 44.

il
JM
lil °
Del
ll L
Tr?
il