HomeDecentralisatiepolitiek in Ned.-IndiëPagina 33

JPEG (Deze pagina), 750.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 36.06 MB

ë
31
i gouverneur-generaal DUYBIAER VAN TWIST sloot zich
j daarbij aan met het oog op de drie hoofdplaatsen van
java. De minister DE GRooT benoemde in ’6_; een
L Indische commissie van 8 leden, die, ofschoon verdeeld
over de wenschelijkheid, in ’66 ontwerpen aanbood van
j ,,algemeene bepalingen betreffende gemeenten en gemeente
besturen" en ,,algemeen reglement op de gemeente-
besturen”, welke om hun ruime inzichten nog hooge
aandacht waard zijn; de minister TR1KRANEN achtte de
zaak echter ontijdig. 1) In Mei ’7o verzocht de minister
DE VVAAL den gouverneur­generaal NIIJER zijn meening
over andere voorstellen; in Dec. ,71 kwam diens ten
deele gunstig antwoord, vermeldende echter het praeadvies
van den betrokken directeur en den Raad van Indië
om de geheele aangelegenheid maar voor goed te
begraven. 2)
Ook de gouverneur-generaal LoUDoN was tegenstander
van gemeentebesturen blijkens zijn gedachtenwisseling
met den min. VAN Bossxa. De opvolgers van dezen
laatste, `FRANSEN VAN DE PUTTE en oordeelden
respectievelijk voor en tegen, totdat de heer VAN Bossn
in zijn tweede ministerschap, in ’78, den gouverneur-
generaal verzocht een hernieuwd onderzoek te doen
instellen, welk verzoek de bespreking van een plan,
bepaaldelijk voor Batavia, tengevolge had tusschen den
resident en eenige notabele ingezetenen. Later in het
- jaar benoemde de gouv.-gen. echter rechtstreeks een
commissie van praeadvies, bestaande uit den eerst-aan-
wezenden ingenieur en 6 ambtelooze leden. Deze com-
1) Memorie van antw. Ind. begr. van `68 en ’69; zie me VAAL, Onze Indische
Finzinciën. Nieuwe reeks aanteekeningen. deel V pag. 30.
Y) DE YVAAL idem pag. 32 v. v.
6