HomeDecentralisatiepolitiek in Ned.-IndiëPagina 32

JPEG (Deze pagina), 862.70 KB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 36.06 MB

1 ` E
1 E
äïl
SO
El
laat zelfstandig ontworpen worden het instituut, dat men t
blijkens het ontwerp door het verloop van tijd en wet- j
geving meent te zullen bereiken, locale zelfregeering,
en dat tevens tot de essentialia behoort van zeer ”
ingrijpende hervormingstheorie; laat het op vrijgevige
basis worden voorbereid, afgekondigd en (geleide/q`/ë over j
het geheele gebied in werking gebracht.
Dan ware er een wederkeerige concessie, welke de
gevaren van te haastigen spoed vermeed en die der
onvruchtbaarheid of onheusch op stapel gezette proef
nemingen achter zich liet; en het behoeft niet te strijden
· met goede en logische politiek om een hoofdbeginsel
. i van constitutioneel staatsleven, welks gelijktijdig­algemeene
invoering voor het gareel van ’slands bestuursinstellingen
op één lijn staat met omwenteling, te realiseeren van
het eene gebiedsdeel tot het andere, immers juiste
inleiding en de keuze van geschikte personen kunnen
den richtigen loop van het proces waarborgen.
Het komt dus aan op een begrensder omschrijving
van ,,locale zelfregeering"; welnu ik zou er voor willen
lezen gemeentelijke corporaties, toegerust met autonomie.
j j Het denkbeeld van eigen beheer van plaatselijke
S I aangelegenheden kwam tusschen [829 en 1878 meermalen
jg in afwisselenden zin ter sprake 1). Koning VV11sLEMl
gaf het VAN man Boscn te overwegen; in 1854 uitte de
Raad van Indie den wensch dat het toen onderhanden
zijnde Regeerings-Reglement den weg openliet voor het _
ontstaan eener Christen gemeente, alleen bestaanbaar
tl; door ,,te dulden dat zij gedeeltelijk, door middel
van gemeentelijke instellingen, zich zelve besture"; de
*1* _ . _
1) Uitvoerig medegedeeld in het verslag der algemeene vergadering v. h.
Indisch Genootschap van 23 jan. 1877.

1