HomeDecentralisatiepolitiek in Ned.-IndiëPagina 31

JPEG (Deze pagina), 815.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.65 MB

PDF (Volledig document), 36.06 MB

29
in Indie de weg der geleidelijkheid is aangewezen, en
uit een oogpunt van reorganisatie is de leer van het
langzaam-aan uit velen hoofde verdedigbaar; zij past
‘ zich aan de werkelijkheid, bodemt op ondervinding,
verbrandt hare schepen niet; maar het is anderzijds niet
te loochenen dat iemand, die voor eigen-rekenschap
vatbaar is en aan resultaten zich durft spiegelen, onbevredigd
moet zijn; want hier en daar kwam wat administratieve
emendatie, werd het functionarisme onder handen genomen,
maar in de lijnen van organisch beleid is geen trek van
hervorming aangebracht van zooveel aanbelang, dat het
woord zelf er onder valt te handhaven, of van zoo over-
~ wichtig succes, dat het ook maar een eervolle vermelding
waard is; onze blik was steeds te eng en de maatstok
te kort, waarmee in Indische socialiteit werd gepeild.
Daarentegen, indien de radicale methode het parlemen-
taire stelsel omvat naar Europeeschen trant, geschraagd
door de autonomie der deelen, is voor zoodanig overstag
gaan in Indië het materieel niet voorhanden evenmin als
het organiseerend talent in Nederland. XV ij zijn er niet
rijp voor, niet hier en niet daar, en daarom laat het thema
parlementarisme, hoezeer in het moederland verburgerd,
zich in de kolonie niet herhalen anders dan als einddoel
eener geleidelijke maar intensieve staatscultuur.
In de eene politiek niet productief voor de andere
niet beslagen; dat wil dus zeggen: of de hervorming
blijft uit of zij wordt ons te machtig. Kruist men hiermee
_ de stelling dat op vertegenwoordiging berustende
beginselen van landswetgeving en van gewestelijk of
plaatselijk zelfbestuur niet te enten zijn op die van het
Regeerings­Reglement, dan kan deze trilogie aanleiding
geven tot de navolgende beschouwing in nieuwe richting: