HomeDecentralisatiepolitiek in Ned.-IndiëPagina 30

JPEG (Deze pagina), 747.94 KB

TIFF (Deze pagina), 7.65 MB

PDF (Volledig document), 36.06 MB

E
{

é
g 28
Dat het ontwerp in zijn naargeestig bestek en zijn ijle
§.» ügurenschemering de toestanden praesumeert zooals het
l . .. ..
ze wenscht, niet zooals ze zijn, en daarbij de breedte
van opzet en de kracht mist om zich er naar te plooien
of ze te beheerschen en op het benoodigde peil te brengen,
§__ ..... .. .
is misschien in eigen-stelsel zijn grootste tekortkoming;
want indien het ondanks zijn foutieve grondslagen wet
mocht worden, zullen de onvoldoende resultaten op
rekening worden gezet der omstandigheden en niet van
zijn innerlijke onwaarde.
jg ‘ ·•. •. « l
jj Als onverhoopt de iijkswetgever geen vrijheid en geen
termen kan vinden om het met huid en haar naar de
jj diepten der archiefkast te verwijzen, zal Indie een misstap `
hebben uit te boeten, des te ernstiger naarmate er tijd
noodig is om hem als volkomen te constateeren.
ii . .
jj; Want zooveel te langer zal het duren eer dit klem-
gg . . . .
jjjj z1nn1ge, vernuftlooze, slecht doorwrochte 1nst1tuut van
hervorming blijken zal, in plaats van een opbeurend
product van kracht en techniek, een stuk steendood werk
3; te zijn geweest, een halfslachtige wilsuiting, vervloeid in
. . ( .
j een emdelooze, ordelooze ziel- en zinledige vracht or-
donnanties, instructies en beschikkingen eischende een
. b ’
ir r. . .
bisyphus-arbeid om er weer uit te komen, opleverende
iii .
aan den terugblik geen ander beeld dan van bekrompen-
jgèjj heid, dwaling en stilstand.
--­--~-
iïil i-
ilflï
Gát M . .
loch wordt de urgentie van een nieuwe leest voor het
`if .. . .
oude bedrijf door den drang der overtuiging aan de
orde gebracht.
Er is van gezaghebbende zijde betoogd dat voor evolutie

F,
all
klïf
l