HomeDecentralisatiepolitiek in Ned.-IndiëPagina 28

JPEG (Deze pagina), 857.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 36.06 MB

j-
» ,
ll
26
worden gesteld! Hoe is er levenskracht te verwachten
voor een nieuwe ambtelijke gestie, zonder volkomen
emancipatie uit den sleur van een onhoudbaar, afgeleefd,
alle virtualiteit missend systeem!
Zoo wordt waarde gehecht aan samenwerking met
particulieren, aan voorlichting van geschikte onafhanke-
lijke ingezetenen van verschillende landaarden. En ook
hier is een sympathieke wensch de vader van een sympa-
‘ thieke gedachte; maar de uitkomst kon het geloof
beschamen. Zoolang de besturende hoofdambtenaar, bij-
zonderlijk in de binnenlanden van java, en misschien
meer nog op de buitenbezittingen, waar zijne politieke
macht mede op den voorgrond treedt, is wat hij was en
blijft wat hij is, vertegenwoordiger in zijn gebied van het
souverein gezag, en dikwijls inderdaad eerste zonder
gelijken,. zoolang eigent zijne waardigheid zich·niet tot
assimilatie met persoonlijkheden van niet-ambtelijken in-
vloed en zoolang zal een uiterlijke voeling met deze
maatschappelijke klasse geen vruchten dragen voor den
bloei en den groei der Indische gemeenschap. ·
En waar het anderzijds de roeping van den ambte-
ii loozen ingezetene betreft tot ,,de belangrijke plaats in de
bestuursinrichting", in ministerieele taal gelijk gesteld
met ,,mederegeeren", zou men in ernst meenen dat, voor-
zooveel de Europeesche bevolking aangaat, het aanbod
van geschikte personen de vraag zou nabijkomen? Dat
velen zich zullen aanmelden voor een deputaten-verband _
zonder innerlijke macht en zonder voldongen gezag?
voor het zitting nemen in een college, waarin hen
aarzelend een plaats wordt ingeruimd naast inlanders en
vreemde oosterlingen tegenover een ambtelijke, ambtelijk
samengestelde meerderheid, die doorloopend zal hebben
ll
lil


th,