HomeDecentralisatiepolitiek in Ned.-IndiëPagina 27

JPEG (Deze pagina), 763.11 KB

TIFF (Deze pagina), 7.67 MB

PDF (Volledig document), 36.06 MB

25
zoo blijft toch deze voorzienende gedachte beheerscht
door een tweevoudig gevaar: dat het hoofd van gewestelijk
bestuur, vooral waar geen raad is, teneinde als goed
" administrateur te staan aangeschreven, bezuinigt tegen de
dienstbelangen van zijn gewest in, en ten andere dat de
vruchten dier bezuiniging, wier aanwending voor andere
doeleinden het volgend gewestelijk-begrootingsjaar toch
altijd weer door het gouvernement - voorgelicht door
het betrokken bestuurshoofd ­- moeten worden goedge-
keurd, op den duur der centrale regeering aanleiding
zullen geven tot besnoeiïng van uit de landsbegrooting,
voor het evenwicht!
Indien de volgorde ware omgekeerd, eerst de gewes-
telijke begrooting van uitgaven, vervolgens de middelen
en daarna, een gouvernementssubsidie, dan hield deze
rekening met het batig slot van een vorig jaar; zou
dergelijk saldo dan in het andere systeem. niet evenzeer
in aanmerking komen bij de periodieke herziening van
hetgeen voor het gewest behoort te worden beschikbaar
gesteld?
l/[en bedenke toch: Indie is een land van fiscaliteit en
fiscale mysterie, met een openbare meening, krachtloos
in haar primitieve minderheid, waar de pers geen vlucht
heeft en de ,,public spirit" vervloeit in personalisme, waar
de springveeren van het staatsbestel tractement zijn en
promotie!
p En hoe wil men ook van ambtenaren belangstelling
in-, oog en hart voor hun gebied verwachten zonder
_ stabiliteit in hunne functie! hoe continuiteit in het locale
bestuursbeleid als de functionarissen elkaar afwisselen als
ebbe en vloed! Hoe kan met al die storende gegevens
een natuurlijke, rationeele gang van zaken in het verschiet