HomeDecentralisatiepolitiek in Ned.-IndiëPagina 26

JPEG (Deze pagina), 818.00 KB

TIFF (Deze pagina), 7.67 MB

PDF (Volledig document), 36.06 MB

,{!·`i” ``"` ,<:¥¥;ïï=~¤"=vr·;,­g ..~. a,§m;,z,,,,,,,,,_,,,,,,,,,,,,,,,__,,,,_,,,_,, __, _ r____ p__ gw _,
l
, 24
in een materie, die haar volkomen vreemd is en zonder
den steun van een degelijk organiek wetsverband.
Daarvoor is de Indische Regeering niet berekend;
dergelijken hooggaanden, uiterst delicaten, alles omvat- "
tenden arbeid vermag zij niet te praesteercn, noch met
haar bureaucratisch kabinet, noch met den Raad van
jl Indie in zijn reglementaire steriliteit, noch met den papieren-
geziehteinder van haar onsamenhangend directorium, noch
met hare ambtenaren, bij wie de hierarchie van een auto-
' cratisch gezag zich in hart en nieren heeft vastgezet.
l
/V€1'd€H in het bovenstaande eenige bedenkingen
j geopperd tegen de positieve factoren van ’s ministers
stelsel, ook in de leer der waarschijnlijkheid maakt de
Regeering sprongen, welke naar bezadigder temperament
daarin niet thuis hooren.
Zoo wordt verwachting gebouwd op het zuinige beheer
van den gewestelijken bestuurder, opdat de eventueele
saldo’s voor andere doeleinden ter beschikking blijven
van het gewest zelve. ,,l/Ien mag aannemen", dus
overweegt de minister, ,,dat wat het bezigen van de
toegestane gelden betreft, daarbij niet evenzeer het streven
voorzit om door overleg en zuinigheid met het beschik-
bare te woekeren, als het geval zou zijn wanneer wat
Ci bezuinigd werd ook besteed kon worden voor de bevre-
diging van behoeften van gelijksoortigen of van anderen
aard in eigen bestuurskring". p
Vooropgesteld nu dat hier met volle recht van spreken
een diploma aan de lnd. Reg. is verstrekt voor ontoe­ _
reikend geldelijk beleid, vooropgesteld ook dat het mogelijk
zij verder te woekeren met een bedrag, dat in embryonalen
toestand nog deel uitmaakte van een afgewoekerd budget,


lil

il?
ll:.