HomeDecentralisatiepolitiek in Ned.-IndiëPagina 24

JPEG (Deze pagina), 855.43 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 36.06 MB

'."`ï‘>‘I`.""r?;."YfYiY"""""ä";;?;;;;.,?,~;.,;vmv.._i, ïj,ïï,,'ï?§ï5,*iï;rL,_,,,,,,,,,,@§L.,a,,,_“­___u__ ___________________,L>_________ __ _ ____Y __

ressorten onderling onafhankelijk; en ook de memorie
overwint de duisternis niet, zij bezigt voor soortbegrip _
het woord locaal en laat voor de species de keuze aan
den lezer tusschen locaal en plaatselijk. Denkbaar is - '
als regel zelfs -- een gewestelijke en een plaatselijke rx.?
raad met den zelfden voorzitter. l?e minister zegt: geen
bezwaar, maar èn tekst en toelichting willen op beide
raden doen overgaan de wetgevende bevoegdheid van
het hoofd van gewestelijk bestuur, van den voorzitter
derhalve; wat nu bij tegenstrijdige besluiten, wat gaat {
voor, wie beslist en waarom? Gewestelijke belangen
F kunnen zwaarder wegen dan plaatselijke maar omgekeerd
ij evengoed! Denkbaar zijn ook een of meer plaatselijke
raden zonder gewestelijke, denkbaar is ten slotte java -
om bij dit eiland te blijven - opgelost in hoogere en
lagere raadsressorten, met dezelfde macht bekleed en
omgeven met een stel hoofden van gewestelijk en van
plaatselijk en van gewestelijk-plaatselijk bestuur die --
ne varietur - . . . met dezelfde macht zijn bekleed!
En zoo kan zich een materie voordoen, ten opzichte
van wier regeling de gezegende plaats-onderdeel zich
VCl'lTl€l€ll kàn lI`1 CO1'1CllI'SllS V3.1'1 Zijll Clgëïl I`3.3.Cl, ClCI‘l
gewestelijke, het hoofd van gew. bestuur en, pour la
bonne bouche, den gouverneur-generaal. Wat blijft er
dan van de weldaden der decentralisatie, zelfs voor hem, ,~·‘
die zonder kleerscheuren het labyrinth weet te verlaten!
Het is waar, volgens lid 2 zal onder meer de regeling l
van de bevoegdheid der raden bij ordonnantie geschieden
*!l!!{ en naar luid van § 7 der memorie kan de Ind. Reg. `
aan deze alinea desgewensehr het recht ontleenen ,,om
de raden van gewesten te doen deelnemen aan het
toezicht op de handelingen der raden, welke voor ge-

lg!
el j
gl!