HomeDecentralisatiepolitiek in Ned.-IndiëPagina 22

JPEG (Deze pagina), 798.66 KB

TIFF (Deze pagina), 7.69 MB

PDF (Volledig document), 36.06 MB

3 ï`I"`=‘ï`­"""ï?l"YïTïT"T"""? LTw;;ï:=3¤rz¤r.."‘rvrr..'¥*,:t<a·zxn·’#rr....<aa,«,,v,,~mm,`,,,,_,`,7,,.,,,w,,¤,,,,“W,v,,,,v,,.”,,__”_,,v,a,.,,,,_x,;_,_,,__Y___r,,,,,,,_,,,_,_,,r,.,,,,,,___,_ V _ _ ‘____ __
e
{
l_, li
I 20
L
weinig men zich van deze laatste een beeld heeft gevormd
en hoe onvolkoinen dat weinige is uitgewerkt. llet luidt:
Voor gewesten of gedeelten van gewesten waarop de bepaling __
van het eerste lid van art. 68a [afzondering van geldmiddelen] I
wordt of is toegepast, worden, wanneer de toestanden aldaar het Ji/,
veroorloven, bij ordonnantie raden ingesteld, ter behartiging en
regeling van aangelegenheden, die gewesten of gedeelten van
gewesten betreffende.
De inrichting en bevoegdheid der raden, de benoeming of
verkiezing hunner leden, al hetgeen noodig is om hun ordelijke
werking te verzekeren, zooinede al hetgeen betrekking heeft op `
het verkiezen van leden van de raden, worden bij ordonnantie
geregeld.
E , Bij ordonnantie kan aan deze raden de bevoegdheid worden
, , gCgCVCll Olll, OI'1(l.C1` lïOCZlClllI Väll (läll GOllVCI`llClll'­·(;CI'lCI`32Ll., VOOl`
het gebied, waarvoor zij zijn ingesteld, verordeningen vast te
Q`, stellen betreffende de hefhng van belasting ter versterking der
eigen middelen van dat gebied en betreffendeonderwerpen,welke
ingevolge de artikelen 57, 71 en 72 van dit reglement en ingevolge
andere wettelijke voorschriften door den Gonverneur-Generaal bij
Zl.lgCI]Tl€€UC VCIO1`d€1]lllg of dOOI` (l€ Zl.l1ll)l€ll{l,l`CIl, IDCIE llClZ llOOgSlC
j l. gewestelijk gezag bekleed, bij van hen uitgaande verordeningen
zijn te regelen. ‘
Het zal in het oog vallen dat, waar ter zake van
competentieregeling het gc lid als de voornaamste licht-
bron moet worden geraadpleegd, de organiseerende pen
daarin niet de gelukkigste momenten heeft getroffen. ,~«»,
Daargelaten dat het imperatieve aanzien van het eerste
lid slechts schijnbaar is, immers in den term ,,wanneer J
de toestanden aldaar het V€l'OO1‘lOV€11H, in verband met ,
den aanhef van art. 68rz, ,,naarmate de omstandigheden
het toelaten" (afzondering der geldmiddelen), is kwalijk
een element noch een tijdstip van gebondenheid voor
de lnd. Reg. aan te wijzen, daargelaten dus dat de
tjlïg
Ell
All
Ell
ill