HomeDecentralisatiepolitiek in Ned.-IndiĆ«Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 784.73 KB

TIFF (Deze pagina), 7.69 MB

PDF (Volledig document), 36.06 MB

IQ
behoorlijken voet is samengesteld door hen, die de
belasting hebben op te brengen, in casu middels een vrij
stelsel van plaatselijke verkiezing, of zelve onder ruimer
of enger directe parlementaire controle staat; en het ware
A; ook zeker niet naar den geest onzer eigen grondwet
indien de rijkswetgever ten deze, voorbijgaande het toe-
zicht, dat een algemeene belastingverordening hem mogelijk
maakt, zijn invloed prijs gaf ten bate van colleges, welke
rechtens en feitelijk weinig meer zijn dan bestuursfracties,
i_ deel uitmakende van en ondergeschikt aan het Ned.
Indische gouvernement.
Wie zich dus ten aanzien der gewesten, waarvoor
slechts het magere stukje financieele excentriek, geen raad
in het zout is gelegd, aan het betoog waagt dat de decen-
tralisatie iets meer beteekent dan een wassen neus, staat
m. i. zich zelf te misleiden en zijn arbeid te verspillen. ,
Maar met de overige deelen en onderdeelen is het in
waarheid niet veel beter gesteld. Met de opmerking dat
de minister, waar hij ,,meent niet te kunnen nalaten zich
een voldoend omlijnde voorstelling te vormen van de
wijze waarop de zaak dient te worden aangevat", ten
aanzien der raden wel in bijzonderheden is afgedaald
N w maar hunne competentiearegeling en plaats in het Indische
staatsrecht aan de oppervlakte liet, en alzoo het gedeelte,
_,, dat hij zelf diende te omlijnen, ter omlijning aan de
p, Ind. Reg. overdeed, is het niet overbodig den tekst van
het ontworpen artikel 68b van het Regeerings~Reglement
' aan nadere beschouwing te onderwerpen, omdat het naast
de flnancieele decentralisatie den grond heet te leggen
voor plaatselijke zelfregeering. Er blijkt slechts uit hoe
aa