HomeDecentralisatiepolitiek in Ned.-IndiëPagina 20

JPEG (Deze pagina), 867.09 KB

TIFF (Deze pagina), 7.69 MB

PDF (Volledig document), 36.06 MB

l.
Y
is
deling nam, want die begrooting sluit met een tekort
van twaalf millioen 34341 gulden, en beter gelegenheid
om de juistheid der decentralisatie­voordeelen proefonder- gj
vindelijk aan te toonen ware toch bezwaarlijk te denken! `i`
Daar, waar de afgezonderde middelen ontoereikend zijn, ‘i‘¥i’
zal men tegenwerpen, kunnen plaatselijke belastingen ter
versterking worden geheven, maar hoe dan in gewesten,
waar geen raad is en waar bijgevolg de bevoegdheid
tot heffmg wordt buitengesloten? en het gaat toch niet
aan een dwaasheid tot wet uit te roepen tegelijk met *
een zeer twijfelachtig en in elk geval facultatief reeeptje
om haar te neutraliseerenl l/laar bovendien, geen wet-
l gever ter wereld kon het punt in quaestie stiefmoedelijker
behandelen; de articulaire tekst stelt belasting-verordening
open voor raden van gewesten en die van onderdeelen
van gewesten en de toelichting wijdt er terloops twee
regels aan, doch gewaagt slechts van gewestelijke raden,
terwijl zij in een ander, secundair verband den gedecen-
traliseerden-resident-alleen de verantwoordelijkheid voor
locale heffing niet op de schouders wenscht te leggen.
Toch slaat deze laatste uiting van den ontwerper, als
ik het wel heb, den spijker bijna recht; het thema
plaatselijke belasting is van te ingrijpend belang en hangt
te nauw samen met het geheele leerstuk van plaatselijke
autonomie, dan dat het in een zelfs gelukkig geslaagd ’i l
namaaksel daarvan in ernstig beraad mag worden ge-
nomen. Immers het budgetrecht, in begrooting en middelen, ­-
dat in zijn attribuut van heffing lijnrecht inwerkt op den s·
j vermogenstoestand der ingezetenen, is bij uitnemendheid
een zaak van materieele wetgeving, en behoort als zoodanig, I
niet meer besnoeid dan het oppertoezicht vereiseht, tot
de autonome bevoegdheden van een gezag, dat of op
ll i
I?
in
li
JM
ïäêï
il